Tag: elk

ELK #07 LogStash

จากที่ได้กล่าวถึงมายาวนานในเรื่อง ELK  และ  ELK #02 ที่ได้กล่าวถึงการติดตั้ง LogStash ไว้เบื้องต้น ในบทความนี้จะมาลงลึก ถึงกระบวนการทำงานของ LogStash ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูล Unstructured ให้เป็น Structured ตอนนี้ เราจะทำงานใน /etc/logstash/conf.d/ Simple input – output plugin สร้างไฟล์ 01-input-file.conf มีเนื้อหาดังนี้ input { file { path => [“/tmp/input.txt”] mode => “tail” } } ในส่วนนี้ เป็นการกำหนดว่า ให้ LogStash…

ELK #6 วิธีการติดตั้ง ELK และ Geoserver แบบ Docker ให้ทำงานร่วมกัน

จาก ELK #5 การประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS และ การสร้าง Web Map Service (WMS) บน Geoserver ก็จะเห็นถึงการนำไปใช้เบื้องต้น >> ขอบคุณ คุณนพัส กังวานตระกูล สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) สำหรับความรู้มากมายครับ <<   ต่อไปนี้ จะเป็นขั้นตอนการติดตั้ง ELK และ Geoserver แบบ Docker โดยผมได้สร้าง Github Repository เอาไว้ ซึ่งได้แก้ไขให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลไว้ภายนอก Prerequisite ถ้าเป็น Windows ก็ต้องติดตั้ง Docker Toolbox…

ELK #5 การประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS

คราวนี้ มาดูการประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS ต่อจาก ELK #01 > ELK #02 > ELK #03 > ELK #04 ซึ่งเป็นการติดตั้งทั้งหมด คราวนี้มาดูการประยุกต์ใช้งานกันบ้าง โจทย์มีอยู่ว่า มีการไปเก็บข้อมูลในภาคสนาม แล้วมีการบันทึก พิกัดด้วย GPS เป็น Latitude กับ Longitude พร้อมกับค่าบางอย่าง ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL การนำข้อมูลเข้า ELK ก็เลย Export ข้อมูลจาก MySQL มาเป็น CSV File ประกอบด้วย id,LATITUDE,LONGITUDE,something ตัวอย่างข้อมูล มีดังนี้ id,LATITUDE,LONGITUDE,something 1,6.97585,100.448963,100 2,6.975627,100.450841,19 3,6.973472,100.449196,65…