ELK #07 LogStash

จากที่ได้กล่าวถึงมายาวนานในเรื่อง ELK  และ  ELK #02 ที่ได้กล่าวถึงการติดตั้ง LogStash ไว้เบื้องต้น ในบทความนี้จะมาลงลึก ถึงกระบวนการทำงานของ LogStash ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนข้อมูล Unstructured ให้เป็น Structured ตอนนี้ เราจะทำงานใน /etc/logstash/conf.d/ Simple input – output plugin สร้างไฟล์ 01-input-file.conf มีเนื้อหาดังนี้ input { file { path => [“/tmp/input.txt”] mode => “tail” } } ในส่วนนี้ เป็นการกำหนดว่า ให้ LogStash อ่านไฟล์ /tmp/input.txt โดยให้อ่านบรรทัดล่าสุด (ต่อจาก Checkpoint ก่อนหน้า) เข้ามา โดยถ้าไม่กำหนด mode => “tail” ระบบจะอ่านไฟล์ก็ต่อเมื่อ มีการสร้างไฟล์ใหม่เท่านั้น สร้างไฟล์ 98-output-file.conf มีเนื้อหาดังนี้ … Read more

ELK #5 การประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS

คราวนี้ มาดูการประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS ต่อจาก ELK #01 > ELK #02 > ELK #03 > ELK #04 ซึ่งเป็นการติดตั้งทั้งหมด คราวนี้มาดูการประยุกต์ใช้งานกันบ้าง โจทย์มีอยู่ว่า มีการไปเก็บข้อมูลในภาคสนาม แล้วมีการบันทึก พิกัดด้วย GPS เป็น Latitude กับ Longitude พร้อมกับค่าบางอย่าง ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL การนำข้อมูลเข้า ELK ก็เลย Export ข้อมูลจาก MySQL มาเป็น CSV File ประกอบด้วย id,LATITUDE,LONGITUDE,something ตัวอย่างข้อมูล มีดังนี้ id,LATITUDE,LONGITUDE,something 1,6.97585,100.448963,100 2,6.975627,100.450841,19 3,6.973472,100.449196,65 4,6.973468,100.449104,53 5,6.973455,100.449135,33 6,6.973252,100.44888,13 7,6.985862,100.45292,85 8,6.993386,100.416214,90 9,7.005465,100.447984,1 นำข้อมูลเข้า ELK ผ่านทาง Logstash ใน  ELK #2 ได้อธิบายขั้นตอนการติดตั้ง Logstash ไว้แล้วนั้น … Read more