ELK #6 วิธีการติดตั้ง ELK และ Geoserver แบบ Docker ให้ทำงานร่วมกัน

จาก ELK #5 การประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS และ การสร้าง Web Map Service (WMS) บน Geoserver ก็จะเห็นถึงการนำไปใช้เบื้องต้น >> ขอบคุณ คุณนพัส กังวานตระกูล สถานวิจัยสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) สำหรับความรู้มากมายครับ <<   ต่อไปนี้ จะเป็นขั้นตอนการติดตั้ง ELK และ Geoserver แบบ Docker โดยผมได้สร้าง Github Repository เอาไว้ ซึ่งได้แก้ไขให้ระบบสามารถเก็บข้อมูลไว้ภายนอก Prerequisite ถ้าเป็น Windows ก็ต้องติดตั้ง Docker Toolbox หรือ Docker for Windows ให้เรียบร้อย ถ้าเป็น Linux ก็ติดตั้ง docker-ce ให้เรียบร้อย (เรียนรู้เกี่ยวกับ Docker ได้จาก ติดตั้ง docker … Read more