Zoom PSU(12)ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลว่าตรงกับชื่อบัญชีที่ใช้งานหรือไหม (เฉพาะครั้งแรก)

อีเมลของคณะ เช่น xxx@medicine.psu.ac.thxxx@pharmacy.psu.ac.thxxx@phuket.psu.ac.th 1. ตรวจสอบในเว็บ vcs.psu.ac.th >> คลิก Sign in >> กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport 2. มุมขวา กดเลือก Update Profile >> ตรวจสอบช่อง Email 3. หากอีเมล ไม่ถูกต้อง ผู้จองต้องไปแก้ไขอีเมลของตนเอง ที่เว็บ https://dss.psu.ac.th 4. มุมขวา กดเลือก โปรไฟล์ >> ประวัติส่วนบุคคล >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว >> กรอก E-mail Address (รอการปรับ 30 นาที)