Microsoft 365 FAQ

  1. บริการอีเมล Microsoft Outlook ใช้งานผ่าน http://email.psu.ac.th แทน https://webmail.psu.ac.th ซึ่งไม่กระทบกับบริการอีเมลของ Google และอีเมลของหน่วยงาน เช่น @phuket.psu.ac.th @pharmacy.psu.ac.th @coe.psu.ac.th เป็นต้น


  2. การเข้าใช้งานอีเมลใหม่ ต้องใช้ PSU Passport และแอป Microsoft Authenticator บน smart phone หรือ tablet ไม่สามารถใช้ Authenticator อื่น ๆ ได้


  3. ผู้ใช้บริการยังคงได้รับอีเมลที่ส่งมายัง @email.psu.ac.th เหมือนเดิม แต่การ login เข้าใช้งานจะต้องใช้บัญขี @psu.ac.th


  4. สำหรับบุคลากรที่ redirect อีเมล @psu.ac.th ไปยัง @g.psu.ac.th ระบบจะตั้งค่าให้อัตโนมัติโดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มเติม แต่ขอแนะนำให้เข้ามาตั้งค่า Microsoft Authenticator เอาไว้ด้วย


  5. กรณีไม่สามารถติดตั้งแอป Microsoft Authenticator บนมือถือหรือ Tablet ได้สามารถติดต่อได้ที่อีเมล passport@psu.ac.th หรือโทร 0 7428 2082


  6. บริการของ Microsoft ทั้งหมดที่เคยเข้าใช้งานด้วยบัญชี @email.psu.ac.th จะถูกเปลี่ยนเป็น @psu.ac.th โดยข้อมูลที่อยู่ใน OneDrive, Microsoft Teams และอื่น ๆ จะไม่กระทบ


  7. สำหรับท่านที่ตั้งค่าให้ใช้ Gmail เป็น POP3 client ต้องยกเลิกบริการนี้ก่อนตามเอกสารที่ ยกเลิกการใช้งาน Google เป็น POP3 Client