[กันลืม] Elasticsearch API พื้นฐาน

INDEX

วิธีดูว่ามี index อะไรบ้าง

GET /_cat

Response

=^.^=
/_cat/allocation
/_cat/shards
/_cat/shards/{index}
/_cat/master
/_cat/nodes
/_cat/tasks
/_cat/indices
/_cat/indices/{index}
/_cat/segments
/_cat/segments/{index}
/_cat/count
/_cat/count/{index}

เมื่อทราบว่ามี index อะไรบ้าง ต้องการดูรายละเอียด ใส่ query string parameter (qrs) “v”

GET /_cat/indices?v

Response

health status index          uuid          pri rep docs.count docs.deleted store.size pri.store.size
yellow open  logstash-2020.06.20   JeGeb67mSNKN3gCgC9AWCQ  1  1  4573283      0  808.7mb    808.7mb
yellow open  logstash-2020.05.30   Bg8-hUUAS0m4VbGs0-1lIw  1  1  4124813      0  721.9mb    721.9mb
yellow open  logstash-2020.05.31   qJX9VbaySG2ssBXMTwmapA  1  1  4333363      0  772.6mb    772.6mb
yellow open  logstash-2020.06.21   9on104uKQnGllS5QZNyUKg  1  1  4712048      0  869.2mb    869.2mb
yellow open  logstash-2020.06.22   lVfX4tHjSUeMF640wmIzLw  1  1  8441356      0   1.6gb     1.6gb
yellow open  logstash-2020.06.01   P_9wbTd7Qo6YNme-NRvFLQ  1  1  7360129      0   1.3gb     1.3gb
yellow open  logstash-2020.06.23   xvQRTdNHTt2wKfiSlvR87A  1  1  7631987      0   1.4gb     1.4gb
yellow open  logstash-2020.06.02   H-kPw4FXQ-W1AphBfjtcMw  1  1  7344418      0   1.3gb     1.3gb

ต้องการทราบว่า แต่ละ Fields มีความหมายอย่างไร ใช้ qrs ‘help’

GET /_cat/indices?help

Response

health              | h               | current health status                                              
status              | s               | open/close status                                                
index              | i,idx             | index name                                                    
uuid               | id,uuid            | index uuid                                                    
pri               | p,shards.primary,shardsPrimary | number of primary shards                                             
rep               | r,shards.replica,shardsReplica | number of replica shards                                             
docs.count            | dc,docsCount          | available docs                                                  
docs.deleted           | dd,docsDeleted         | deleted docs                                                   
creation.date          | cd               | index creation date (millisecond value)                                     
creation.date.string       | cds              | index creation date (as string)                                         
store.size            | ss,storeSize          | store size of primaries & replicas 

ต้องการแสดงเฉพาะบาง Fields ใช้ qrs ‘h=’

GET /_cat/indices?h=idx,dc,ss&v

Response

idx              dc   ss
logstash-2020.06.20   4573283 808.7mb
logstash-2020.05.30   4124813 721.9mb
logstash-2020.05.31   4333363 772.6mb
logstash-2020.06.21   4712048 869.2mb
logstash-2020.06.22   8441356  1.6gb
logstash-2020.06.23   7631987  1.4gb
logstash-2020.06.01   7360129  1.3gb
logstash-2020.06.02   7344418  1.3gb
logstash-2020.06.24   7300718  1.4gb

ต้องการดูขนาดจัดเก็บ ใช้ qrs ‘bytes=’

GET /_cat/indices?h=idx,dc,ss&bytes=b&v

Response

idx              dc     ss
logstash-2020.05.30   4124813 756971768
logstash-2020.06.20   4573283 848085505
logstash-2020.05.31   4333363 810175019
logstash-2020.06.21   4712048 911450929
logstash-2020.06.22   8441356 1736003983
logstash-2020.06.01   7360129 1455314526
logstash-2020.06.23   7631987 1559554324
logstash-2020.06.24   7300718 1506134380
logstash-2020.06.02   7344418 1484297643
logstash-2020.06.25   8409242 1747862513
logstash-2020.06.03   4424701 860877705

ต้องการเรียงลำดับ ใช้ qrs ‘s=’ และ สามารถกำกับ ‘:desc’, ‘:asc’

GET /_cat/indices?h=idx,dc,ss&bytes=b&s=ss:desc&v

ลบ INDEX

DELETE /kx01

DOCUMENTS

Document เป็น JSON ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างขึ้นมา เช่น _id, _version และ _source ซึ่ง source หรือ (stored fields)

create / update if exist

POST /kx01/_doc/1
{
 "name": "kanakorn",
 "HN": "1746436"
}

โดยใน Index เดียวกับ เก็บ Document คนละ Schema กันก็ได้

POST /kx01/_doc/2
{
 "HR": "100",
 "RR": "88",
 "age": 10
}

Check if exist

HEAD /kx01/_doc/1/

Response

200 - OK

get a source (stored fields)

GET /kx01/_doc/1/

Response

{
 "_index" : "kx01",
 "_type" : "_doc",
 "_id" : "1",
 "_version" : 1,
 "_seq_no" : 0,
 "_primary_term" : 1,
 "found" : true,
 "_source" : {
  "name" : "kanakorn",
  "HN" : "1234567"
 }
}

get only document value

GET /kx01/_source/1/

Response

{
 "name" : "kanakorn",
 "HN" : "1234567"
}

อื่น ๆ

 • Source filtering
  • source_include
  • source_exclude