Tag: elasticsearch

[กันลืม] Elasticsearch API พื้นฐาน

INDEX วิธีดูว่ามี index อะไรบ้าง GET /_cat Response เมื่อทราบว่ามี index อะไรบ้าง ต้องการดูรายละเอียด ใส่ query string parameter (qrs) “v”‘ GET /_cat/indices?v Response ต้องการทราบว่า แต่ละ Fields มีความหมายอย่างไร ใช้ qrs ‘help’ GET /_cat/indices?help Response ต้องการแสดงเฉพาะบาง Fields ใช้ qrs ‘h=’ GET /_cat/indices?h=idx,dc,ss&v Response ต้องการดูขนาดจัดเก็บ ใช้…

ELK #5 การประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS

คราวนี้ มาดูการประยุกต์ใช้ ELK ในงานด้าน GIS ต่อจาก ELK #01 > ELK #02 > ELK #03 > ELK #04 ซึ่งเป็นการติดตั้งทั้งหมด คราวนี้มาดูการประยุกต์ใช้งานกันบ้าง โจทย์มีอยู่ว่า มีการไปเก็บข้อมูลในภาคสนาม แล้วมีการบันทึก พิกัดด้วย GPS เป็น Latitude กับ Longitude พร้อมกับค่าบางอย่าง ทั้งหมดถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล MySQL การนำข้อมูลเข้า ELK ก็เลย Export ข้อมูลจาก MySQL มาเป็น CSV File ประกอบด้วย id,LATITUDE,LONGITUDE,something ตัวอย่างข้อมูล มีดังนี้ id,LATITUDE,LONGITUDE,something 1,6.97585,100.448963,100 2,6.975627,100.450841,19 3,6.973472,100.449196,65…