ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT

CoP iT Logo 2-01ชุมชนเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน IT เดิมตอนเริ่มแรกตั้งมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า CoP PSU sysadmin ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น CoP PSU IT ก่อตั้งขึ้นเพื่อกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ดูแลระบบ ทั้งที่ดูแลเน็ตเวิร์คและดูแลเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมเมอร์ รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริการด้าน IT ทุกอย่างในคณะ/หน่วยงาน ที่อยู่ในทุกวิทยาเขต

ชุมชนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในส่วนงบพัฒนาบุคลากร และ งบการจัดการความรู้ KM โดยศูนย์คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เป็นผู้ขอรับงบประมาณและประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดำเนินกิจกรรมนี้

หวังเป็นอย่างมากๆว่ากิจกรรมนี้จะนำมาซึ่งความรักความสามัคคีและร่วมช่วยเหลือแก้ปัญหาให้แก่กันได้ ทั้งในด้านความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนี้ช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น และในยามที่มีปัญหาก็สามารถได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิก

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.