ติดตั้ง haproxy บน Ubuntu Desktop

เป็นขั้นตอนที่ทำขึ้น เพื่อทำการ redirect port 80 เข้าไปยัง web server ใน VM (OpenNebula miniONE on KVM) ที่เราติดตั้งไว้ในเครื่อง Ubuntu Desktop ในตัวอย่างนี้ Ubuntu Desktop มี IP 192.168.1.70 และ VM มี IP 172.16.100.3

ขั้นตอน

 1. เปิด Terminal และติดตั้ง haproxy ด้วยคำสั่ง sudo apt install haproxy
 2. เข้าทำงานสิทธิ root ด้วยคำสั่ง sudo  su  –
  และไปในไดเรกทอรี cd  /etc/haproxy
  เก็บสำรองไฟล์ config ไว้ก่อน ด้วย cp  haproxy.cfg  haproxy.cfg.orig
  เข้าไปแก้ไขไฟล์ vi  haproxy.cfg
 3. เพิ่มบรรทัดเหล่านี้ ต่อท้ายบรรทัด errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

frontend www-http

   bind *:80

   mode http

   acl is_cms path -i -m beg /cms/

   use_backend be_cms if is_cms

backend be_cms

   option forwardfor

   server cms 172.16.100.3:80

 1. ทำการ restart haproxy และ ดู status
 2. ทดสอบการเข้าใช้งานจากเครื่องใน network เดียวกันกับเครื่อง Ubuntu Desktop ของเรา ไปที่ http://REAL-IP/cms/ 

จบครับ