[บันทึกกันลืม] แก้ปัญหา Plotly ไม่แสดง Chart บน JuputerLab

ในการ Visualization บน Jupyter Notebook, Juputer Lab พื้นฐานก็จะใช้ matplotlib, seaborn และเพื่อให้ทำ Interactive ได้มากขึ้น ก็จะไปใช้ Plotly และ Dash ปัญหาคือ ถ้าเริ่มต้นใช้งาน Juputer Notebook / Jupyter Lab แล้วติดตั้ง plotly, dash package แล้ว บน Jupyter ก็ไม่แสดงผลแบบ Inline แบบนี้ ค้นหาพักใหญ่ ก็พบว่า อ้อ ต้องติดตั้ง jupyter labextension ด้วย วิธีตรวจสอบว่า ตอนนี้มี Extension อะไรอยู่บ้าง ใช้คำสั่งต่อไปนี้ ผลคือ โดยค่าเริ่มต้น ไม่มี jupyterlab-plotly กับ plotlywidget ติดตั้งอยู่ วิธีการติดตั้ง ใช้คำสั่งต่อไปนี้ … Read more

วิธีเปิด Zip file มี Password ที่ฝากไว้บน Google Drive บน iPhone/iPad

โจทย์คือ ต้อง Export ข้อมูล ออกมาเป็น Excel ให้ผู้รับ เป็นรายคน (เป็นจำนวนมาก) แต่ละคนได้ 1 ไฟล์ แต่ละไฟล์ ต้องเข้ารหัสผ่าน ซึ่ง ไม่เหมือนกันเลย (ผู้รับกำหนดมา) ฝากไฟล์ไว้บน Google Drive แล้วส่ง Link แบบ Anyone who has link can view เพราะ ผู้รับบางคนก็ไม่มี Google Account / บางคนไม่รู้ว่าบน iPhone/iPad ใช้ Google Account อะไร / บางคนก็ … บลา ๆ ๆ ๆ สรุป ใช้วิธี Google Account Permission ไม่ได้ ทุกอย่าง ทำเป็น … Read more