Day: November 23, 2020

การส่ง Line Notify ด้วย Command Line

ถ้าจะส่ง Line Notify ต้องมี Line Token ก่อน ซึ่งมีวิธีการขอดังนี้1. เข้าไปยังwebsite https://notify-bot.line.me/my/2. Login ด้วย LINE Account 3. คลิกที่ปุ่ม Generate token 4. ตั้งชื่อ Line ที่จะแสดงตอนแจ้งเตือน ในช่องตามรูป 5. เลือกว่าจะ Notify ไปที่ group ใด ซึ่ง group ที่เราเลือกจะเป็นสีเขียว แล้วให้กดปุ่ม Generate Token 6. จะได้ Line Token มาดังรูป…