Day: November 17, 2020

คลายข้อสงสัย “ทำไมสแกนบาร์โคดจากเครื่องอ่านแล้วไม่ enter หรือ tab ให้”

ในการพัฒนาระบบที่ต้องมีการอ่านข้อมูลจากเครื่องสแกนบาร์โคดแบบสองมิติ (แบบแท่งหรือแบบเส้น) รูปแบบในการทำงานมักจะเป็นการอ่านข้อมูลจากตัวบาร์โคด จากนั้นตามด้วยอักขระ Enter หรือ Tab เพื่อเป็นการระบุว่าให้ส่งข้อมูลที่อ่านได้จากบาร์โคดให้กับฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งเพื่อนำไปใช้งานต่อ แต่ในบางครั้งอาจจะเคยเจอปัญหาว่าทำไมเมื่อสแกนบาร์โคดแล้วไม่มีการ Enter หรือ Tab โดยอัตโนมัติ ทำให้ต้องกดปุ่ม Enter หรือ Tab เองทุกครั้งจากคีย์บอร์ด หรือต้องปรับแต่ง code เพื่อเพิ่มอักขระ Enter หรือ Tab ต่อหลังข้อมูลที่อ่านได้จากเครื่องสแกนบาร์โคด หนึ่งในแนวทางสำหรับการแก้ปัญหานี้อยู่ที่ตัวคู่มือสำหรับเครื่องสแกนบาร์โคดแต่ละรุ่นนั่นเอง โดยในที่นี้จะยกตัวอย่างกรณีที่เคยพบดังนี้ ตัวอย่างการตั้งค่าเครื่องอ่านบาร์โคด Honeywell รุ่น Xenon Model 1900 หาคู่มือการตั้งค่าตามรุ่น ซึ่งรุ่นนี้ คือ Xenon Model 1900 (ถ้าไม่มีคู่มือที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์…