วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #7

คราวนี้ เป็นการตรวจสอบ ที่เป็น Windows Server 2008 32bit ที่ใช้ IIS6 เป็น Web Server และใช้ PHP 5.2.17  เครื่องของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่ง ถูก Google Webmaster Tools ตรวจพบว่า เครื่องดังกล่าวน่าจะโดน Hack และมีการวาง Backdoor เอาไว้

เบื้องต้น พบว่า เครื่องนี้ ใช้ Joomla และรายงานของ Google ก็บอกไฟล์ปัญหา เป็น php ใน images/stories จึง เริ่มจากทำตาม วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #3 แต่ ต้องเปลี่ยนไปใช้คำสั่งบน PowerShell แทนที่จะเป็น Shell Script อย่างเดิม

พื้นที่ Document Root อยู่ที่ c:\inetpub\wwwroot

วิธีการตรวจสอบ

1. ใช้  powershell ด้วยสิทธิ์ administrator privilege

2. ค้นหา ไฟล์ *.php ซึ่งอยู่ใน directory “stories” (ใน PowerShell ทำงานแตกต่างจาก Shell Script มากๆ จึงต้องดัดแปลงบางอย่าง)

gci c:\inetpub\wwwroot -rec -include "*stories*" | where {$_.psiscontainer} | gci -Filter "*.php"

โดยที่คำสั่งนี้ ใช้ชื่อย่อ และมีความหมายดังนี้

gci = Get-ChildItem : ทำงานเหมือนคำสั่ง find และใช้ option “-rec” ย่อมาจาก Recurse ซึ่งหมายถึง ค้นหาลงลึกไปใน Subdirectory ด้วย และ เอาเฉพาะใน Directory ย่อย “stories” เท่านั้น

ส่วนการใช้ ไพพ์ “|” ก็ไม่เหมือนใน Shell Script ที่เป็นการส่ง String หรือข้อความตรงๆ แต่เป็นการส่งต่อ Object

gci -Filter “*.php” หมายถึง เมื่อค้นหาลึกไปใน Subdirectory “stories” แล้ว ให้กรองเอาเฉพาะไฟล์ แบบ *.php

ผลที่ได้คือ

พบว่ามี php file จำนวนมาก ใน images/stories จริงๆ

ดังภาพ

3. ตรวจสอบ Log ซึ่งอยู่ที่ c:\inetpub\logs และค้นหาไฟล์ในนั้น ดูว่า มี “BOT.*JCE” บันทึกหรือไม่ ด้วยคำสั่ง

gci c:\inetpub\logs -rec  | where {$_.psiscontainer} | gci -rec -filter "*.log" | get-content | select-string -pattern "BOT.*JCE"

ผลที่ได้คือ

ซึ่งพบว่า มีการโจมตีมาเป็นจำนวนมาก

4. หา Backdoor อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น หลังจาก Backdoor ใน images/stories เหล่านั้น โดยทดลองดูว่า มีไฟล์ใหม่เกิดขึ้น หลังจากแต่ละ Backdoor นั้นๆ 2 วันหรือไม่ ด้วยคำสั่ง

$backdoor=gci C:\inetpub\wwwroot\sticorner\images\stories -filter "*.php"
foreach ($f in $backdoor) {
  $other=gci C:\inetpub\wwwroot\ -rec -filter "*.php" | where-object { $_.LastWriteTime -ge $f.LastWriteTime -and $_.LastWriteTime -le ($f.LastWriteTime).adddays(+2) }  | %{$_.fullname}
 $f.fullname
 $other
}

จากการตรวจสอบ พบไฟล์อื่นๆบ้าง แต่ตรวจสอบแล้ว ในระยะเวลา 2 วันหลังจากวางไฟล์ ไม่มีการเขียน Backdoor อื่นๆเพิ่ม

5. ตรวจสอบหา Backdoor พื้นฐาน ซึ่ง อาจจะใช้ eval แล้วตามด้วย base64_decode ด้วยคำสั่ง

gci C:\inetpub\wwwroot\ -rec -filter "*.php" | select-string -pattern "eval.*base64" | select-object -unique path >  evalbase64.txt

โดย เลือกเฉพาะไฟล์ *.php ที่มีคำสั่ง eval ตามด้วย base64_decode มาเก็บไว้ในไฟล์ evalbase64.txt เพื่อใช้ตรวจสอบต่อไป

พบว่า มีไฟล์จำนวนมาก ที่เป็น Backdoor ดังกล่าว และ Hacker เอาไฟล์มาวางไว้เมื่อ 14/01/2556 แต่ ปลอมวันที่เป็น 15/12/2552 ด้วย ดังภาพ

และไฟล์ที่พบ มีดังต่อไปนี้

สำหรับคนที่ดูแล Windows Server ก็ลองใช้เทคนิคข้างต้น ในการค้นหา Backdoor ด้วย PowerShell ด้วย

ขอให้โชคดีครับ

Comments are closed.