Day: December 19, 2013

วิธีตรวจสอบเว็บไซต์ที่โดน Hack #8

ได้รับข้อร้องเรียนจาก Google Webmaster Tools ว่า มีเครื่องภายในมหาวิทยาลัย พยายามโจมตี เครือข่ายภายนอก และทาง Firewall ของมหาวิทยาลัย ได้ทำการปิดกั้น การเข้าออก ของเครื่องดังกล่าวแล้ว จึงเข้าตรวจสอบ  ขั้นตอนการตรวจสอบ  1. เบื้องต้น พบว่าเป็น  Ubuntu 8.04.4 LTS 2. ตรวจสอบ ทำให้ทราบว่า Web User ใดที่สั่งให้ httpd ทำงาน ด้วยคำสั่ง  ps aux |grep http  ผลคือ  nobody   31159  0.0  1.5…