การติดตั้ง Lighttpd + PHP5 บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ วิธีการติดตั้ง Lighttpd Web Server 1. ทำการติดตั้ง Lighttpd ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ # sudo apt-get install -y lighttpd 2. ให้ทำการ Restart Lighttpd ด้วยคำสั่ง # sudo service lighttpd restart 3. ทำการทดสอบเข้าใช้งาน HTTP โดยพิมพ์คำสั่ง http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์ เช่น http://192.168.99.1 4. ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง SSL ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อเปิด site ดังนี้ sudo lighttpd-enable-mod ssl 5. หลังจากนั้นทำการ สร้าง key จาก default cer (ถ้ามี key จริงสามารถนำมาแทนได้ในภายหลัง) ในกรณีที่ไม่เคยติดตั้ง apache ให้ติดตั้งโปรแกรม ssl-cert ก่อนดังนี้ … Read more