การติดตั้ง Lighttpd + PHP5 บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LTS

มาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งกันเลยครับ

วิธีการติดตั้ง Lighttpd Web Server

1. ทำการติดตั้ง Lighttpd ผ่าน apt-get ดังนี้ครับ

# sudo apt-get install -y lighttpd

2. ให้ทำการ Restart Lighttpd ด้วยคำสั่ง

# sudo service lighttpd restart

3. ทำการทดสอบเข้าใช้งาน HTTP โดยพิมพ์คำสั่ง http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์ เช่น

http://192.168.99.1

4. ในกรณีที่ต้องการติดตั้ง SSL ให้พิมพ์คำสั่งเพื่อเปิด site ดังนี้

sudo lighttpd-enable-mod ssl

5. หลังจากนั้นทำการ สร้าง key จาก default cer (ถ้ามี key จริงสามารถนำมาแทนได้ในภายหลัง)

ในกรณีที่ไม่เคยติดตั้ง apache ให้ติดตั้งโปรแกรม ssl-cert ก่อนดังนี้

sudo apt-get install -y ssl-cert

ทำการรวม Key โดยสร้างเป็นไฟล์ใหม่ เก็บไว้ที่ /etc/lighttpd/snakeoil.pem

sudo sh -c 'cat /etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem /etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key > /etc/lighttpd/snakeoil.pem'

6. จากนั้นทำการเข้าไปแก้ไฟล์ระบุ เพื่อระบุตำแหน่ง cer ให้ถูกต้อง

sudo nano /etc/lighttpd/conf-enabled/10-ssl.conf

7. ทำการแก้ไขข้อความในไฟล์ดังนี้

ssl.pemfile = "/etc/lighttpd/snakeoil.pem"

8. จากนั้นให้สั่ง Restart Lighttpd  ตามปกติ

# sudo service lighttpd restart

9. ทำการทดสอบเข้าใช้งาน HTTPS โดยพิมพ์คำสั่ง https://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์ เช่น

https://192.168.99.1

*หมายเหตุ วิธีการดู IP ให้พิมพ์ดังนี้

ifconfig

ให้วิธีการดูให้สังเกตุตามรูปตัวอย่าง

2014-05-22_102420

– eth0 เป็น ip จาก nat interface
– eth1 เป็น ip จาก bridge interface
– lo เป็น ip จาก loopback interface

วิธีการเปลี่ยน Lighttpd Server Default Port

*ยกตัวอย่างการเปลี่ยนจาก port 80->8081

– เปิดไฟล์ /etc/lighttpd/lighttpd.conf

sudo nano /etc/lighttpd/lighttpd.conf

– แก้ไขข้อความในไฟล์ดังนี้ (วิธีการ save ให้กด Ctrl-X แล้วกด y แล้ว enter)

server.port = 8081

วิธีการติดตั้ง PHP5 เพื่อใช้งานกับ Lighttpd Web Server
1. ทำการติดตั้ง PHP5 ดังนี้

sudo apt-get install php5-cgi

2. ทำการเปิดใช้งาน module เพื่อให้สามารถใช้งาน php บน lighttpd ได้

sudo lighty-enable-mod fastcgi
sudo lighty-enable-mod fastcgi-php

3. จากนั้นให้สั่ง Restart Lighttpd  ตามปกติ

# sudo service lighttpd restart

4. วิธีการสร้างไฟล์ตรวจสอบสามารถทำได้ดังนี้

– เปิดไฟล์ /var/www/info.php

sudo sh -c 'echo "<?php echo phpinfo(); ?>" > /var/www/info.php'

– จากนั้นทำการเปิด web http://หมายเลขไอพีของเซิร์ฟเวอร์/info.php ตัวอย่าง

http://192.168.99.1/info.php

Comments are closed.