Day: May 12, 2023

Data cleansing ทำให้ข้อมูลสะอาดก่อนเอาไปใช้/วิเคราะห์

Data cleansing เป็นส่วนสำคัญในการทำ ETL (Extract, Transform, Load) data cleansing process เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ การระบุและ แก้ไขหรือลบ ข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้องหรือความไม่แม่นยำในข้อมูลก่อนที่จะโหลดเข้าสู่ที่เก็บข้อมูล ขั้นตอนการทำ Data cleansing ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ data cleansing ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ETL ไปยังที่เก็บข้อมูลต้องมี accurate consistent และ reliable โดยเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามมาตราฐานขององค์กรหรือตามมาตราฐานสากล Data Profiling การประมวลผลข้อมูล (Data Profiling) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์คุณภาพ…