Author: ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์

SSIS (Integration service) ตอนที่ 1 พื้นฐาน SSIS และ ETL

SSIS (Integration service) เป็น Business Intelligent Tools ของ Microsoft ที่ออกมาเพื่อใช้งานในการจัดการข้อมูลในรูปแบบ ETL ซึ่ง ETL คืออะไร E – Extract การนำข้อมูลออกมาจาก Source database ซึ่งมาจากแหล่งเดียวหรือหลายแหล่ง T – Transform การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เหมาะสมที่จะในไปใช้งานต่อไป L – Load การเอาข้อมูลไปเก็บที่ปลายทาง (destination) แหล่งเดียวหรือแยกเป็นหลายๆแหล่ง โดย Business Intelligent Tools ของ Microsoft นั้นประกอบด้วย 3 ตัวได้แก่…

Information graphics การใช้ภาพหรือแผ่นภูมิแทนข้อมูลที่จะนำเสนอ

Information graphics หรือ Infographics เป็นการนำเสนอข้อมูล หรือความรู้ต่างๆโดยการสื่อสารด้วยภาพกราฟิก ซึ่งจะทำให้ผู้รับสื่อเข้าใจและมีความชัดเจนมากขึ้น    ความสามารถในการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ ภาพกราฟิกต่างๆจะดึงดูดความสนใจและความจำได้ดีกว่าข้อความยาวๆหรือต้องอ่านข้อมูล ที่เห็นได้จัดเจนคือ การอ่านข้อความบอกเส้นทางกันการอ่านแผนที่จะให้ผลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน และแน่นอนยุคสมัยของโลก Social อย่าง Facebook Twitter และInstagram ถ้าใครโพสข้อความยาวๆเราก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไรแต่เมื่อโพสภาพสวยๆเมื่อไรจะดึงความสนใจเราได้เยอะมาก มาดูการใช้งาน Infographics เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลสำคัญทีต้องการให้เป็นจุดสนใจเพียงข้อมูลเดียว ควรจะใช้ฟอนต์ที่ใหญ่หรือแปลกตากว่าฟอนต์ทั่วไปหรือมีการเน้นด้วยพื้นหลังที่แตกต่าง ร่วมถึงสามารถใช้ Pictographs หรือ Icon Charts แสดงร้อยละของสิ่งที่สนใจ ตัวอย่าง ข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ                  …

รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบเมื่อต้องเป็นผู้ดูแล Windows Server

เมื่อระบบที่พัฒนามีมากขึ้น Server ที่ต้องดูแลก็เริ่มจะมีมากขึ้น และแน่นอนว่าต้องดูแลสุขภาพของ Server ให้อยู่ดี มีสุขและต้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ     เลยลองไปศึกษาดูว่าคนที่ทำหน้าที่ดูแล Server ที่เรียกว่า Administrator นั้นเค้าต้องตรวจสอบหรือทำอะไรบ้าง ความถี่ในการเข้าไปตรวจสอบเรื่องต่างๆ จึงวสรุปมาเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนหัวอกเดียวกัน (ทั้งพัฒนาโปรแกรมและดูแลสุขภาพของ Server) พอจะแยกเป็นข้อๆดังนี้ Updates -ตรวจสอบ New Package Update ที่ Windows Update โดยทำเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย แต่…ต้องแน่ใจว่ามี Backup หรือ Snapshot ล่าสุดที่พร้อมใช้งานสำหรับถ้า Update แล้วมีปัญหาต้อง Restored ระบบกลับมาให้ได้นะครับ (ส่วนนี้ถ้าเราดูแล Domain Server อยู่ด้วยก็น่าจะศึกษาเรื่อง Group Policy…

Powershell : นับหน้าเอกสาร PDF

Download โปรแกรม PDFtk [ https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/ ] Install PDFtk ใช้ editor ซักตัวเขียน Code Powershell ที่ผมใช้คือใช้ Visual Studio 2013 และ Download PowerShell Tools for Visual Studio 2013 [ https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f65f845b-9430-4f72-a182-ae2a7b8999d7 ] ที่ใช้งานตัวนี้เพราะ Tools จะมี InteliSense ให้ไม่ต้องจำคำสั่ง PowerShell ทั้งหมด ก็ทำให้สะดวกดี  Code ก็ไม่มาก #กำหนดที่เก็บผลการ$File Path = ‘E:\tmp\result.txt’ -f $env:Path; #เป้าหมาย diretory ที่เก็บ…

เกร็ดความรู้ประกอบการกู้หรือย้ายฐานข้อมูล SQL Server

Count record แต่ละ tables ใน database SELECT T.name AS [TABLE NAME], I.row_count AS [ROWCOUNT] FROM sys.tables AS T INNER JOIN sys.dm_db_partition_stats AS I ON T.object_id = I.object_id AND I.index_id < 2 ORDER BY I.row_count DESC หา Trigger ทั้งหมดในทุกๆ tables ใน Database SELECT…

การกู้ Suspect Database ของ SQL Server

Recovery SQL Server Suspect Database สาเหตุของ Suspect Mode การที่ฐานข้อมูล SQL Server เข้าสู่ Mode Suspect นั้นมีได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้ Hardware เกิดความเสียหาย มีการปิด (Shutdown) ฐานข้อมูลที่ไม่เหมาะสม คือปิดโดยที่ยังมีกระบวนการทำงานยังไม่เสร็จสมบูรณ์ หรือมีบาง Transaction ค้างอยู่ เกิดความเสียหายกับ Database Files (*.mdf,*.log) SQL Server ไม่พบ Device ที่เก็บ Files SQL Server ไม่พบ Database Files…

T-SQL นับจำนวน record ที่เกิดจากการสั่ง execute Dynamic Query

ตัวอย่างไม่ต้องอธิบายมาก DECLARE @str_SQL NVARCHAR(100), @rowcount INT –กำหนดตัวแปร SET @str_SQL = ‘select * from sysobjects’ — set ค่าให้ตัวแปร EXEC sp_executesql @str_SQL — สั่ง execute dynamic query SELECT @rowcount = @@ROWCOUNT — get ค่าที่จำนวน record ที่เกิดผลกระทบจากการ execute dynamic query PRINT ‘@rowcount =…

Stored Procedure sp_MSForEachTable จัดการได้ทุก Table ใน Database

ใน MS SQL Server มี Stored Procedure ตัวหนึ่งที่มีประโยชย์ในการจะทำอะไรกับ Table ทุก Table ใน Database ตัวอย่างการใช้ Stored Procedure sp_MSForEachTable นับจำนวน record ทั้งหมดของทุก Table ใน Database EXEC sp_MSForEachTable ‘SELECT ”?”, COUNT(*) FROM ?’ หรือ sp_MSforeachtable @command1=” declare @tmp int select @tmp=count(*) from ?…

c# string concatenations

การต่อ String ใน C# ทำได้  4 แบบดังนี้ ใช้เครื่องหมาย plus (+) แบบยอดนิยมใช้งานกันบ่อยๆ. string txt = “aaa”+”bbb”+”ccc”; ใช้ string.Concat() สะดวกับการต่อ list หรือ array มาก. string [] s = { “ManU”, “Liverpool”, “Asenal” }; Console.WriteLine(string.Concat(s)); ใช้ string.Format() เหมาะสำหรับต่อ string และจัดการรูปแบบการแสดงผลด้วยไปในคราวเดียวกันเลย. string value1 =…

SQL Server All about DataTime data type

Function GETDATE() AND SYSTEMDATETIME() GETDATE แสดงข้อมูลระดับ miliseconds SYSDATETIME แสดงข้อมูลระดับ nanoseconds. ::select GETDATE() >> “2013-11-14 10:25:24.337” ::select SYSDATETIME() >> “2013-11-14 10:26:14.4002569” การเปรียบเทียบ DataTime data column จะมีปัญหาให้ปวดหัวทุกที่จะทำอย่างไร ถึงจะสะดวกและ Performance ดีที่สุด ตัวอย่างทางเลือกที่ผมใช้งานครับ Convert ให้เป็น INT ไปเลยครับ ดังตัวอย่างนี้ครับ cast(convert(char(8), d.DocCreateDate, 112) as int) between…