Day: May 10, 2023

Data Masking ให้รู้ว่ามีอยู่จริง แต่ขอปิดไว้นะ

Data Masking เป็นวิธีการสร้างข้อมูลใน Version ที่มีโครงสร้างเหมือนกันในระดับชัดข้อมูล ตารางหรือ template ข้อมูล แต่มีการแปลงข้อมูลให้เปลี่ยนไปจากเดิม เช่น รหัสนักศึกษา จาก 6600123 เป็น D2RT126 เป็นต้น และถ้า field หรือ Column มีคุณสมบัติเป็น Unique key ก็ต้องรักษาคุณสมบัตินั้นไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การทดสอบซอฟต์แวร์ การฝึกอบรมผู้ใช้ การส่งต่อให้ทีมงานอื่นๆไปทำงานต่อ แต่ไม่ต้องการให้เห็นข้อมูลที่แท้จริง และการเอาข้อมูลไปเผยเพร่ในรูปแบบ Open Data ทำ Data Masking เพื่อปกป้องข้อมูลจริงแต่ผลลัพธ์ต้องเหมือนกับชุดข้อมูลจริงต้นฉบับ เช่น ถ้านับจำนวนจากรหัสนักศึกษาจริง ก็ต้องมีผลเท่ากับที่นับจากจำนวนรหัส…