ติว “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงานด้วย PSU12-Sritrang และ PSU Installer”

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป ติว “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงานด้วย PSU12-Sritrang และ PSU Installer”
วันที่ 27-28 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.

ท่านที่สนใจให้สมัครโดยส่งอีเมลมาที่ wiboon.w@psu.ac.th

เนื้อหา
1. เหมาะสำหรับ admin ที่กำลังมองหาวิธีการลดเวลาในการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ และเหนื่อยกับการเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน โดยการนำโอเพนซอร์สและฟรีแวร์มาประยุกต์ใช้ และที่สำคัญคือลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และประหยัดค่าใช้จ่าย
2. ฝึกปฏิบัติชุดโปรแกรม PSU12-Sritrang ซึ่งติดตั้งเป็น serverได้ง่ายด้วยเทคนิค Cloning
ชุดโปรแกรมมีสรรพคุณดังนี้
DHCP + PXE Server – ทำงานเป็น DHCP server และ PXE server
Cloning Server – ระบบ Cloningผ่าน network ใช้ทดแทนโปรแกรม GHOSTสามารถ Cloning ได้ทั้ง MS Windows และ Linux
Boot Manager Server – ห้องคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ ควบคุม boot manager จาก serverสามารถกำหนดให้ PC ลูกข่ายบูทเข้า partition ไหนก็ได้
Diskless Client – สามารถให้ PC ลูกข่ายบูทแผ่นซีดีที่เก็บไว้บน server ได้
3. ฝึกปฏิบัติชุดโปรแกรมประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่าน network (prnews) เปลี่ยนข้อความได้ทุกวัน ทำให้ไม่พลาดข่าวกิจกรรมสำคัญของหน่วยงาน
4. ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Cygwin ใช้ในการเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และสั่ง shutdown เครื่องได้ ไม่ต้องเดินปิดทีละเครื่อง program สั่ง shutdown automatic
5. ฝึกปฏิบัติโปรแกรม pGinaสามารถควบคุมการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยตั้งค่าให้ใช้ radius server ที่พร้อมใช้งานอยู่ใน PSU12-Sritrang และมีระบบบันทึก log accounting
6. แนะนำชุดโปรแกรม PSU Installer ที่นำไปติดตั้งเพิ่มลงใน ubuntu server 12.04 แล้วกลายเป็น server ที่ลดขั้นตอนการติดตั้ง เช่น PSU-Radius ติดตั้งเป็น radius server หรือ PSU-Netdrive ติดตั้งเป็น file server เป็นต้น

รายละเอียดการฝึกปฏิบัติ
วันที่ 1 เรื่อง cloning และ PRNews
1. สาธิตให้ดู PSU12-Sritrang ทำอะไรได้บ้าง
2. ลองให้เข้าใจการ cloning (เรียนรู้การทำ server และ cloning ด้วย client พร้อมใช้)
3. ลองให้เข้าใจ PRNews และ Shutdown PC
4. ลองให้เข้าใจการทำต้นฉบับอีกรอบหลังปรับแต่งโปรแกรม
5. ลองให้เข้าใจการทำต้นฉบับมากกว่า 1 partition
6. ลองให้เข้าใจการทำโครงสร้าง MS-DOS partition

วันที่ 2 เรื่อง diskless และ file server and share file
7. ลองให้เข้าใจการใช้งาน diskless
-การประยุกต์ใช้งาน diskless ทำเป็น client เฉพาะงาน เช่น psu-lib
-การประยุกต์ใช้งาน diskless ทำเป็น kios presentation
8. แนะนำ PSU-Installers
-PSU-radius (เชื่อมต่อ username database ที่มีอยู่ลงในเครื่อง server Guest1)
-PSU-radius ใช้ร่วมกับ pgina for windows
-PSU-Netdrive (เพิ่ม file server ลงในเครื่อง server Guest1)
9. แนะนำ Private Cloud Storage สำหรับ share file สำนักงาน
– แนะนำ ownCloud server

รายชื่อวิทยากร
1. นายวิบูลย์ วราสิทธิชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. นายวิศิษฐ โชติอุทยางกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อาหารมังสวิรัติ)
3. นายเกรียงไกร หนูทองคำ นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อผู้แจ้งเข้าร่วม

 1. ธีรเดช เขมะธีรรัตน์    คณะทันตแพทยศาสตร์
 2. บัณฑิต ชนะถาวร    คณะทันตแพทยศาสตร์
 3. สุนิสา จุลรัตน์    สถาบันสันติศึกษา
 4. กฤษณะ คีรีวัลย์    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. ปิยะวัชร์ จูงศิริ    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 6. นิติ โชติแก้ว    คณะการแพทย์แผนไทย
 7. อรยา ธีระประภาวงศ์    นักศึกษาฝึกงานคณะการแพทย์แผนไทย (Q)
 8. อาทิตย์ อรุณศิวกุล    คณะศิลปศาสตร์
 9. ศิริพงษ์ ศิริวรรณ    คณะเภสัชศาสตร์
 10. ธีรพันธุ์ บุญราช    คณะเภสัชศาสตร์
 11. วันชัย แซ่ลิ่ม    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 12. ฝาติหม๊ะ  เหมมัน    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 13. ชัยวัฒน์  พานิชกุล    คณะวิทยาศาสตร์
 14. ชยธร วัฒนชาลี    วิทยาเขตภูเก็ต
 15. ภาษิต เสกสรรค์    วิทยาเขตภูเก็ต
 16. โกวิทย์ สุดใจ    วิทยาเขตภูเก็ต
 17. ชัยวัฒน์  ศรีจันทร์กุล    คณะวิทยาการจัดการ
 18. เสะอันวา เสะบือราเฮง    คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 19. เอกภพ  ถาวรจิตร    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกะวีสุนทร (อาหารมังสวิรัติ)
 20. กิตติพัฒน์  อุลบกาญจน์ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกะวีสุนทร
 21. ดุษณี โสภณอดิศัย    คณะนิติศาสตร์
 22. ยุวภา โฆสกิตติกุล    คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 23. เอกศักดิ์ เทพยา    โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา (บธว) สงขลา (Q)
 24. โกศล โภคาอนนท์    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 25. ทศพล สนธิกุล    วิทยาเขตตรัง
 26. คณกรณ์  หอศิริธรรม    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 27. นวพล  เทพนรินทร์   ศูนย์คอมพิวเตอร์
 28. จรัล บูลวิบูรณ์    คณะศิลปศาสตร์

ปิดรับสมัคร ที่นั่งเต็มแล้ว เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 56

หมายเหตุ Q คือ โควต้าบุคคลภายนอก