ติว “แนะนำและสอนการพัฒนาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Application บนมือถือด้วย PhoneGap โดยใช้ HTML5 & Jquery Mobile”

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป ติว “แนะนำและสอนการพัฒนาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Application บนมือถือด้วย PhoneGap โดยใช้ HTML5 & Jquery Mobile” เป็นการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม วันที่ 30-31 ก.ค. 56 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่ (รับจำนวน 50 คน)

PhoneGap is a free and open source framework that allows you to create mobile apps using standardized web APIs for the platforms you care about.

ท่านที่สนใจให้สมัครโดยส่งอีเมลมาที่ wiboon.w@psu.ac.th

เนื้อหา
วันแรก
– เทคโนโลยีพื้นฐานของโมบายเว็บ
– การพัฒนาโปรแกรมสําหรับมือถือ
– เทคโนโลยีพื้นฐานของโมบายเว็บ
– jQuery Mobile (JQM)
– การติดตั้งเครื่องมือสำหรับพัฒนา Application บนมือถือโดยใช้ PhoneGap API
วันที่สอง
– PhoneGap Framework
– PhoneGap sample workshop

ทีมวิทยากร
วิทยากร นายวิทยา พันดวง บริษัทพัฒนาซอร์ฟแวร์ส่วนตัว
ผู้ช่วยวิทยากร ทวีศักดิ์ ปัญญาใส บริษัทพัฒนาซอร์ฟแวร์ส่วนตัว
ผู้ช่วยวิทยากร พัฒนาวดี ศิวติณฑุโก คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประวัติวิทยากรประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประวัติการทำงาน
1.ผู้ช่วยวิจัยโครงการพัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับประเทศ NBIDS-BRT สังกัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ BIOTEC
2.พัฒนาฐานข้อมูล GGIS ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศสำหรับครูทั่วประเทศ พัฒนาร่วมระหว่างสสวท. และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประวัติการเป็นวิทยากร
1.อบรมการพัฒนาฐานข้อมูลบนเว็บด้วย PHP และ Google Maps API
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2.อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Yii Framework (PHP Framework)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3.อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Yii Framework (PHP Framework)
สถาบัน STEC อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
4.อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Yii Framework (PHP Framework)
สำนักงานใหญ่ สรรพากรภาค 11 จ.สุราษฎร์ธานี
5.อบรมการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ด้วย Access และ Google Earth
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6.อบรมการพัฒนา Application บน Android เบื้องต้น ให้อาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7.อบรมการพัฒนา Application บน Android เบื้องต้น ให้บุคลากรและนักศึกษา
ณ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม

 1. ดุษณี  โสภณอดิศัย    คณะนิติศาสตร์
 2. กัมปนาท โชติกุล    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 3. ชาตรี คู่ณรงค์นันทกุล    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 4. ภัทธ์ เอมวัฒน์    สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
 5. กิตติศักดิ์ แก้วเนียม   สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
 6. ศิลประภา ศิลปรัตน์    สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
 7. คณกรณ์ หอศิริธรรม    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 8. เกรียงไกร หนูทองคำ    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 9. เอกภพ  ถาวรจิตร    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกะวีสุนทร (อาหารมังสวิรัติ)
 10. กิตติพัฒน์  อุบลกาญจน์    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกะวีสุนทร
 11. นิติ โชติแก้ว    คณะการแพทย์แผนไทย
 12. จีรศักดิ์ สายนาค    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 13. อรยา ธีระประภาวงศ์    นักศึกษาฝึกงานคณะการแพทย์แผนไทย (Q)
 14. ธีระยุทธ์ ประสมพงศ์    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 15. ธนานันต์ วุฒิสิทธ์    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 16. วชิรวิชญ์  จิวานิจ    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 17. วรรณวรางค์ จิตผิวงาม    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 18. โกวิทย์ แซ่เล้า    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 19. ปรีชา  ศรีมนัสรัตน์    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 20. สุนิสา จุลรัตน์    สถาบันสันติศึกษา
 21. สุวัฒน์ อนันตคุณูปกร    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 22. สราวุฒิ  เลิศล้ำไตรภพ    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 23. กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี
 24. ลภัสรดา ศิริไพบูลย์ สงสุข   คณะวิศวกรรมศาสตร์
 25. จตุพร ชูช่วย    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 26. วิมลรัตน์ แดงสุวรรณ    บัณฑิตวิทยาลัย
 27. พรจรัส สุทธินันท์    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ.
 28. สัมฤทธิ์  ฤทธิภักดี    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 29. สมชาย วนะธนศิลป์    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 30. ไพโรจน์ กุลบุตร    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 31. พีรพล แซ่ไล่    บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (Q)
 32. พงศธร ทองราช    คณะแพทยศาสตร์
 33. สมคิด อินทจักร    คณะแพทยศาสตร์
 34. ศรายุทธ  จุลแก้ว    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 35. นวมน  อ่อนเจริญ    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 36. พิมประภา  จันทร์แก้ว    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 37. ธันวา  เจ๊ะอาแว    ศูนย์สื่อการเรียนรู้ (อาหารมังสวิรัติ)
 38. รัตนา  สุวรรณการ    ศูนย์สื่อการเรียนรู้
 39. นวพล เทพนรินทร์    ศูนย์คอมพิวเตอร์
 40. คฑาวุธ ถวัลย์วิลาสวงศ์    นักศึกษาปริญญาโท สาขา MIT ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (Q)
 41. กู้สกุล วรรณบวร    คณะพยาบาลศาสตร์
 42. ณัฐพงษ์ หนิมุสา    กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี (อาหารอิสลาม)
 43. ศิริพงษ์ ศิริวรรณ    คณะเภสัชศาสตร์
 44. ดุษฏี บัวสกุล    บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (Q)
 45. เสกสรร  มาลานุสรณ์    คณะศิลปศาสตร์
 46. มงคล ทองเพชรคง    คณะทันตแพทยศาสตร์
 47. ศุภางค์ อุลมัย    คณะทันตแพทยศาสตร์
 48. วิศิษฐ โชติอุทยางกูร    คณะทันตแพทยศาสตร์ (อาหารมังสวิรัติ)
 49. ราชศักดิ์ บูรณะพาณิชย์กิจ    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 50. วิบูลย์ วราสิทธิชัย    ศูนย์คอมพิวเตอร์

ปิดรับสมัครเนื่องจากที่นั่งเต็มแล้ว

หมายเหตุ Q คือ โควต้าบุคคลภายนอก