ทำอย่างไรให้สามารถกำหนดจุดพิกัดบนแผนที่ Google map แบบจุดเดียวและหลายจุดจากฐานข้อมูลได้ด้วย ASP.NET C# (ภาคต่อ)

             จากบทความที่แล้ว ผู้เขียนได้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องวิธีการกำหนดจุดพิกัดบนแผนที่กันไปบ้างแล้ว ในหัวข้อ “ทำอย่างไรให้สามารถกำหนดจุดพิกัดบนแผนที่ Google map แบบจุดเดียวและหลายจุดจากฐานข้อมูลได้ด้วย ASP.NET C#” สำหรับในบทความนี้ผู้เขียนจึงขอพูดถึงในส่วนของการดึงค่าละติจูด ลองจิจูดของสถานที่ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในการแสดงผลพิกัดบนแผนที่ ซึ่งเดิมทีแล้วนั้น ผู้ใช้อาจต้องค้นหาข้อมูลพิกัดดังกล่าวจาก Google map เองและนำพิกัดดังกล่าวมากรอกลงฐานข้อมูลหรือมาระบุเพื่อการแสดงพิกัดนั้นๆในการเขียนโปรแกรม คงเป็นการดี หากการแสดงผลพิกัดจากฐานข้อมูลนั้น จะมีตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการดึงค่าละติจูด และลองจิจูดโดยการกรอกข้อมูลชื่อสถานที่ลงไปเพื่อใช้ในการค้นหา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์และทำให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นในการนำพิกัดเหล่านั้นไประบุบนแผนที่นั่นเอง              โดยการดึงค่าพิกัดละติจูด-ลองจิจูดของสถานที่ สามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนขอแนะนำ 2 วิธี ดังนี้ การเรียกใช้เซอร์วิสของ Google Geocoding API  โดยการส่งพารามิเตอร์เป็นที่อยู่ของสถานที่ดังกล่าว ฝั่ง C# private void getLatAndLong() { try { ////เป็นการกำหนด url ที่จะใช้ในการเรียกเซอร์วิสของ Google Geocoding API โดยมีการส่งค่าพารามิเตอร์เป็นข้อมูลที่อยู่ string url = “http://maps.google.com/maps/api/geocode/xml?address=” + txtLocation.Text … Read more

Export ข้อมูลไฟล์ Excel ในแบบ Single และ Multiple sheet ด้วย ASP.NET(C#)

            ความเดิมตอนที่แล้ว ผู้เขียนได้พูดถึงความสำคัญของข้อมูล และวิธีการ Import ข้อมูลจากไฟล์ Excel กันไปพอสมควร สำหรับในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอพูดถึงวิธีการส่งออกข้อมูล หรือที่เรามักเรียกกันติดปากว่า “Export ข้อมูล” กันบ้าง เพื่อให้ผู้พัฒนาที่มีความสนใจสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ครบวงจรทั้งแบบนำเข้าและส่งออกข้อมูล โดยผู้เขียนจะไม่ขอพูดถึงในรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้า ผู้อ่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบทความ “เรียนรู้วิธีการ Import ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ด้วย ASP.NET (C#)” สำหรับในบทความนี้ผู้เขียนจะเน้นในส่วนของการ Export ข้อมูลเท่านั้น ซึ่งจะมีการอธิบายใน 2 ลักษณะเช่นกัน คือ แบบ Single sheet และแบบ Multiple sheet เพื่อให้เห็นเป็นแนวทางและสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาเพิ่มเติมสำหรับแต่ละท่านได้ กรณีส่งออกข้อมูล(Export) ซึ่งในบทความนี้จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ การส่งออกข้อมูลแบบ Single-sheet ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานไม่ซับซ้อนมากนัก ดังนี้ protected void btnExport_Click(object sender, EventArgs e) { //// ตารางสมมติ สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้พัฒนาเห็นภาพ หากเป็นกรณีใช้งานจริงจะเป็นข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูลเพื่อ Export … Read more

เรียนรู้วิธีการ Import ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ในแบบ Single และ Multiple sheet ด้วย ASP.NET (C#)

            “ข้อมูล” นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำงานหรือการแสดงผลข้อมูลของระบบหรือเว็บไซต์ในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีที่มาจากการจัดการเองผ่านระบบจัดการข้อมูล (Back office) หรือมีการนำเข้าจากแหล่งอื่นเนื่องจากข้อมูลที่ต้องการบันทึกเข้าสู่ระบบดังกล่าวอาจมีจำนวนมาก ทำให้การป้อนข้อมูลผ่านระบบทีละรายการเป็นไปอย่างลำบากและเกิดความผิดพลาดได้โดยง่าย เช่น ข้อมูลการเงิน ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น อีกทั้งยังพบว่ามีบางกรณีที่ผู้ใช้มีความต้องการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและส่งออกมาในรูปแบบไฟล์อื่นๆเพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้โดยง่าย ซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้มักเก็บข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบไฟล์ต่างๆ เช่น ไฟล์ Excel หรือ ไฟล์ Access ดังนั้น นักพัฒนาของระบบที่มีความต้องการจัดการข้อมูลในลักษณะนี้จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อมูลตามรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ ซึ่งในบทความนี้ ผู้เขียนขอเสนอวิธีการ Import ข้อมูลให้ออกมาในรูปแบบไฟล์ Excel พัฒนาโดยใช้ ASP.NET ด้วย C# เนื่องจากเป็นกรณีความต้องการที่พบบ่อยและสามารถนำข้อมูลจากไฟล์ไปใช้งานต่อได้โดยง่าย ซึ่งจะพูดทั้งในลักษณะแบบ Single sheet และแบบ Multiple sheet เพื่อที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาที่มีความสนใจสามารถเห็นภาพการทำงานโดยรวม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบที่ท่านกำลังพัฒนาอยู่ได้ กรณีนำเข้าข้อมูล(Import) ซึ่งในบทความนี้จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ การนำเข้าข้อมูลแบบ Single sheet ถือเป็นการนำเข้าในแบบทั่วไป ไม่ซับซ้อนมากนัก ฝั่ง Client <%@ Page Language=”C#” AutoEventWireup=”true” CodeFile=”Excel.aspx.cs” Inherits=”ExcelTest” … Read more

มาทำความรู้จักกับ Validator ใน ASP.NET กันเถอะ

            ในการพัฒนาโปรแกรมโดยทั่วไป สิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญในการรับค่าข้อมูลจากผู้ใช้ คือ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับเข้า เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการประมวลผลต่อไปได้ และลดปัญหาการเก็บข้อมูลขยะไว้ในฐานข้อมูลซึ่งอาจทำให้ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น อีกทั้งยังถือเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ในกรณีเลวร้ายอาจมีผลกระทบทำให้ฐานข้อมูลเกิดความเสียหายได้ ดังนั้น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนบันทึกถือเป็นสิ่งหนึ่งที่นับว่ามีความสำคัญสำหรับนักพัฒนาที่จะต้องคำนึงถึงในการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้             วิธีที่ใช้ในการตรวจสอบสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งเดิมผู้พัฒนาจะต้องเขียน Client-Script (อาจจะเป็น JavaScript VBScript หรือ JQuery) เพื่อใช้ในการตรวจสอบเองทั้งหมด โดยวิธีการนี้ผู้พัฒนาจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ Client Script เหล่านั้นพอสมควร และอาจต้องใช้เวลานานในกรณีที่มีการตรวจสอบที่ซับซ้อน แต่นับว่าเป็นโชคดีของนักพัฒนาที่ใช้เครื่องมือ ASP.NET ในการพัฒนาโปรแกรม เนื่องจาก .NET framework ได้จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบเหล่านี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวอร์ชั่น Visual Studio .NET 2003 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พัฒนาสามารถหยิบมาใช้ได้โดยง่าย ทำให้การตรวจสอบไม่ใช่เรื่องยากและซับซ้อนอีกต่อไป และยังถือเป็นการประหยัดเวลา ไม่จำเป็นต้องเขียนสคริปต์ตรวจสอบเองทั้งหมด เพียงกำหนด properties ต่างๆที่จำเป็นให้ validator เหล่านั้นและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการก็จะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยง่ายดาย ผู้เขียนจึงเห็นว่าการทำความเข้าใจกับความสามารถของ validator เหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือก validator มาใช้ให้เหมาะสมกับงานและความต้องการในการตรวจสอบนั้นๆ             หากแบ่ง Validator … Read more

ทำอย่างไรให้สามารถกำหนดจุดพิกัดบนแผนที่ Google map แบบจุดเดียวและหลายจุดจากฐานข้อมูลได้ด้วย ASP.NET C#

      การพัฒนาเว็บไซต์ในปัจจุบัน พบว่ามีบางเว็บไซต์มีความต้องการในการแสดงผลตำแหน่ง ที่ตั้งบนแผนที่ Google map เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่นั้นๆมากกว่าการบอกเพียงที่อยู่อย่างเช่นแต่ก่อน อาธิเช่น เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมในการจองที่พัก ที่มีความจำเป็นต้องแสดงที่ตั้งของโรงแรมที่มีในบริเวณหรือละแวกนั้นๆที่เข้ามาร่วมให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ในการจองที่พัก หรือแม้กระทั่งโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ต้องการแสดงที่ตั้งเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบได้ว่าสถานที่เหล่านั้นมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณใดบ้าง เพื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถเรียกดูได้จากแผนที่เพื่อศึกษาเส้นทาง หรือหาตำแหน่งที่จะสามารถไปยังจุดนั้นๆได้โดยง่ายและใช้ระยะทางใกล้ที่สุดนั่นเอง       ในบทความนี้ ผู้เขียนจึงขอพูดถึงวิธีการแสดงผลตำแหน่งที่ตั้งบน Google map ซึ่งมีทั้งแบบกำหนดตายตัว โดยมีการระบุตำแหน่งที่ตั้งทั้งละติจูดและลองจิจูด และแบบที่มีการดึงค่าของละติจูดและลองจิจูดมาจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยใช้เครื่องมือ ASP.NET ด้วย C# และแบบที่มีการกำหนดจุดแสดงตำแหน่งเพียงจุดเดียวและหลายจุดพร้อมกัน เพื่อประโยชน์กับนักพัฒนาท่านอื่นๆที่มีความสนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ของตนได้       โดยผู้เขียนขอเสนอวิธีการเบื้องต้นในการแสดงผลแบบกำหนดค่าตายตัวให้ผู้อ่านลองศึกษาการทำงานเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อน ดังนี้ การแสดงผลแบบจุดเดียว อ้างอิงพาธที่ตั้งของ Google API ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงผลบนแผนที่ Google map และไฟล์จาวาสคริปต์ที่ใช้ในการแสดงผล(ถ้ามี) <script type=”text/javascript” src=”http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false”></script>   <script src=”js/mapwithmarker.js” type=”text/javascript”></script> กำหนดสไตล์ชีทที่ใช้ในการแสดงผล เมื่อมีการคลิกตำแหน่งที่ได้ทำการกำหนดพิกัดไว้ <style type=”text/css”> .labels { color: black; background-color: #FF8075; font-family: … Read more