วิธีสลับสีแถวข้อความใน Crystal Report เมื่อมีการจัด Group

ในการอ่านหรือดูรายงานหนึ่ง ๆ นั้น แม้ข้อมูลจะมีการจัดเป็นข้อ ๆ แล้วหรือมีการจัดกลุ่มข้อความนั้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อมูลมีจำนวนมาก ก็อาจทำให้เราวิงเวียน ตาลายได้ ดังนั้นในฐานะผู้จัดทำรายงานคนหนึ่ง ก็พยายามหาทางให้ผู้ใช้สามารถอ่านรายงานได้ง่าย โดยการใส่สีข้อความสลับบรรทัดนั่นเอง    โดยปกตินั้น การใส่สีสลับบรรทัดสามารถทำได้โดยวิธีง่าย ๆ นั้นคือ if row mod 2 = 0 then   //ตรวจสอบว่าแถวนั้นเป็นแถวคู่หรือไม่    color(240,240,240)    //ถ้าใช่แสดงสี else crNocolor             //ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องแสดงสี ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังรูป จากรูปจะเห็นได้ว่า ข้อมูลมีการสลับสีแล้ว แต่เนื่องจากข้อมูลถูก Group จะพบว่า ข้อมูลที่มี 1 record ก็มีการสลับสีด้วย ซึ่งผู้เขียนไม่ต้องการให้มีการสลับสีกรณีที่ข้อมูลมีเพียง 1 ดังนั้นผู้เขียนจึงปรับวิธีการเขียนใหม่ดังนี้ เพิ่ม Formula Fields … Read more