Tag: crystal report

CrystalReport : ข้อมูลส่วน DetailSection กับการแสดงผลส่วน PageFooterSection

เนื่องจากผู้เขียนได้รับมอบหมายให้มีการตรวจสอบข้อมูลว่า ถ้ามีข้อมูลใน Field1 ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย “*” ต้องแสดงข้อความที่ส่วนท้ายของรายงานทุกแผ่นว่า “มีข้อมูลที่มีเครื่องหมาย * นำหน้า” ผู้เขียนจึงได้ทำการสร้าง Formula Field ขึ้นมาทั้งหมด 4 อัน คือ ffCountSubjectStar : ใช้สำหรับเก็บค่าจำนวนข้อมูลใน Field1 ที่ขึ้นต้นด้วย * ffResetCountStarSubject : ใช้สำหรับ Reset ค่าเมื่อขึ้นหน้าใหม่ ffSumStarSubjectCode : ใช้สำหรับเก็บค่าจำนวนรวมของ Field1 ที่ขึ้นต้นด้วย * ffPageFooter : ใช้สำหรับเก็บข้อความที่ต้องการให้แสดงท้ายกระดาษ 1. ffCountSubjectStar WhilePrintingRecords;Global numberVar…

CrystalReport : จัดการกราฟซ่อนแอบ

จากที่ผู้เขียนช่วงนี้ได้มีการทำกราฟใน Crystal Report ทำไปทำมาผลปรากฎว่า กราฟไม่แสดงรูปซะงั้น (ไหงเป็นแบบนี้ได้หว่าาาาาา T T) จึงได้ลองค้นหาข้อมูลและพบว่า ต้องเพิ่ม Config เพิ่มเติมเข้าไปใน ” Web.config “ตาม Code ด้านล่างเลยจ้าาาา ส่วนแรก “System.web” ส่วน “httpHandlers”โดย Version จะต้องเป็น Version Crystal Report ที่เราใช้งานอยู่ อย่าลืมตรวจสอบให้ตรงกันด้วยนะ ส่วนที่สอง “System.webServer” ส่วน “handlers”โดย Version จะต้องเป็น Version Crystal Report ที่เราใช้งานอยู่ อย่าลืมตรวจสอบให้ตรงกันด้วยนะ หวังว่า…

วิธีสลับสีแถวข้อความใน Crystal Report เมื่อมีการจัด Group

ในการอ่านหรือดูรายงานหนึ่ง ๆ นั้น แม้ข้อมูลจะมีการจัดเป็นข้อ ๆ แล้วหรือมีการจัดกลุ่มข้อความนั้นแล้วก็ตาม แต่เมื่อข้อมูลมีจำนวนมาก ก็อาจทำให้เราวิงเวียน ตาลายได้ ดังนั้นในฐานะผู้จัดทำรายงานคนหนึ่ง ก็พยายามหาทางให้ผู้ใช้สามารถอ่านรายงานได้ง่าย โดยการใส่สีข้อความสลับบรรทัดนั่นเอง    โดยปกตินั้น การใส่สีสลับบรรทัดสามารถทำได้โดยวิธีง่าย ๆ นั้นคือ if row mod 2 = 0 then   //ตรวจสอบว่าแถวนั้นเป็นแถวคู่หรือไม่    color(240,240,240)    //ถ้าใช่แสดงสี else crNocolor             //ถ้าไม่ใช่ไม่ต้องแสดงสี ซึ่งจะทำให้ได้ผลลัพธ์ดังรูป…