Juju #06 – เชื่อม MySQL Master-Master เข้ากับ HAProxy

ต่อจาก Juju #05 – วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master เมื่อสร้าง MySQL แบบ Master-Master Replication ได้แล้ว ก็มาเชื่อมกับ HAProxy เพื่อให้ Application ที่เขียน มองเห็นทั้งระบบเป็นชิ้นเดียว IP Address ของระบบต่างๆเป็นดังนี้ haproxy : 10.107.107.71 mysql-master1: 10.107.107.35 mysql-master1: 10.107.107.83 ขั้นตอนการติดตั้ง ที่ mysql-master1 ต้องสร้าง 2 Users ขึ้นมา ชื่อ haproxy_check และ haproxy_root ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ mysql -u root -p$(cat /var/lib/mysql/mysql.passwd) -e “INSERT INTO mysql.user (Host,User) values (‘10.107.107.71′,’haproxy_check’); FLUSH PRIVILEGES;” mysql … Read more

Juju #05 – วิธีกระจายงานไปยัง MySQL แบบ Master-Master

ต่อจาก Juju #04 – วิธีทำให้ WordPress กระจายงานไปยัง MySQL Slave ด้วย HyperDB ซึ่งเป็นวิธีการกระจายงานให้ MySQL แบบ Master-Slave จะต้องอาศัยความสามารถของ HyperDB Plugin ของ WordPress ในการทำงาน ซึ่งถ้าเป็นการพัฒนา Application ทั่วไปที่ไม่ใช่ WordPress ก็จะทำด้วยวิธีดังกล่าวไม่ได้ ในบทความนี้จะกล่าวถึง การสร้าง Load-Balanced MySQL แบบ Master-Master ซึ่งทำให้สามารถกระจายการ Write ไปยัง MySQL หลายตัวได้ (ในเบื้องต้น 2 ตัว) *** ในบทความต่อไป จะต่อด้วยการเชื่อมเข้ากับ haproxy *** ขั้นตอนการติดตั้งมีดังนี้ Deploy haproxy (ตั้งชื่อ haproxy-mysql) และ MySQL (ตั้งชื่อ mysql-master1 และ … Read more