ติว “แนะนำและสอนการพัฒนาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Application บนมือถือด้วย PhoneGap โดยใช้ HTML5 & Jquery Mobile”

กิจกรรมของ CoP PSU sysadmin ของเราในลำดับต่อไป ติว “แนะนำและสอนการพัฒนาเบื้องต้นเกี่ยวกับ Application บนมือถือด้วย PhoneGap โดยใช้ HTML5 & Jquery Mobile” เป็นการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม วันที่ 30-31 ก.ค. 56 เวลา 09.00-16.00 น. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่ (รับจำนวน 50 คน) PhoneGap is a free and open source framework that allows you to create mobile apps using standardized web APIs for the … Read more