การเชื่อมต่อ OAuth2 ด้วย .NET C#

อยาก  Login ด้วย OAuth2 กับ .NET C# ต้องทำอย่างไร

             สำหรับตัวอย่างนี้เอามาจาก GitHub Project : https://github.com/titarenko/OAuth2[1]
ซึ่งเป็น Code ตัวอย่างนำมาเพิ่ม ในส่วนของการเชื่อมต่อ PSU Passport ดังนี้

 • เพิ่ม class file ใน project OAuth2->Client->Impl ชื่อ PassportClient.cs เนื้อหาดังนี้
  using Newtonsoft.Json.Linq;
  using OAuth2.Configuration;
  using OAuth2.Infrastructure;
  using OAuth2.Models;
  
  namespace OAuth2.Client.Impl
  {
   /// <summary>
   /// Passport authentication client.
   /// </summary>
   public class PassportClient : OAuth2Client
   {
    /// <summary>
    /// Initializes a new instance of the <see cref="PassportClient"/> class.
    /// </summary>
    /// <param name="factory">The factory.</param>
    /// <param name="configuration">The configuration.</param>
    public PassportClient(IRequestFactory factory, IClientConfiguration configuration)
      : base(factory, configuration)
    {
    }
  
    /// <summary>
    /// Defines URI of service which issues access code.
    /// </summary>
    protected override Endpoint AccessCodeServiceEndpoint
    {
      get
      {
        return new Endpoint
        {
           BaseUri = "https://oauth.psu.ac.th",
           Resource = "?oauth=authorize"
        };
      }
    }
  
    /// <summary>
    /// Defines URI of service which issues access token.
    /// </summary>
    protected override Endpoint AccessTokenServiceEndpoint
    {
      get
      {
        return new Endpoint
        {
           BaseUri = "https://oauth.psu.ac.th",
           Resource = "?oauth=token"
        };
      }
    }
  
    /// <summary>
    /// Defines URI of service which allows to obtain information about user which is currently logged in.
    /// </summary>
    protected override Endpoint UserInfoServiceEndpoint
    {
      get
      {
        return new Endpoint
        {
           BaseUri = "https://oauth.psu.ac.th",
           Resource = "?oauth=me"
        };
      }
    }
  
    /// <summary>
    /// Friendly name of provider (OAuth2 service).
    /// </summary>
    public override string Name
    {
      get { return "Passport"; }
    }
  
  
    /// <summary>
    /// Should return parsed <see cref="UserInfo"/> from content received from third-party service.
    /// </summary>
    /// <param name="content">The content which is received from third-party service.</param>
    protected override UserInfo ParseUserInfo(string content)
    {
      var response = JObject.Parse(content);
      return new UserInfo
      {
         Id = response["user_login"].Value<string>(),
         FirstName = response["user_login"].Value<string>(),
         LastName = "",
         Email = response["user_email"].SafeGet(x => x.Value<string>())
      };
    }
   }
  }
  
 • จากนั้นทำการแก้ไข Web.config ใน Project OAuth2.Example เพิ่มข้อความดังนี้
   <add clientType="PassportClient"
   enabled="true"
   clientId="testclient3"
   clientSecret="testpass3"
   redirectUri="~/auth" />
 • โดยต้องแจ้ง Redirect URI ให้ผู้ดูแลระบบ จากนั้นทางผู้ดูแลระบบจะแจ้ง Client ID และ Client Secret รวมถึงชื่อ Server ในการใช้งานให้ทราบ (ชื่อ server ใส่ในไฟล์ก่อนหน้านี้)
 • เมื่อรันโปรแกรม จะปรากฎหัวข้อ Login มากมายให้เลือก ให้ทดสอบในส่วนของ Login passport
 • หลังจากนั้นจะปรากฎหน้า Login ซึ่งอันนี้หน้าตาแล้วแต่ผู้ดูแลจะสร้างครับ (อันนี้ผมทำแค่เป็นตัวอย่างนะครับ)
 •  หลักจากนั้นจะปรากฎหน้าถามเพื่อขออนุญาตให้สิทธิ์การใช้งาน
 • จากนั้นระบบจะเด้งกลับมายังหน้าแรกแต่จะแสดงข้อความ Profile ดังรูป
 •   ตัวอย่างนี้ในการใช้งานจริงต้องนำไปประยุกต์เองครับ ซึ่งแสดงให้เห็นวิธีการใช้งาน OAuth สำหรับ .NET C# ว่าวิธีไม่ได้ต่างกับการใช้งาน CMS แต่อย่างใดครับ

==================================

Reference :

[1] OAuth2 client implementation for .NET : https://github.com/titarenko/OAuth2