Zoom PSU(12)ตรวจสอบความถูกต้องของอีเมลว่าตรงกับชื่อบัญชีที่ใช้งานหรือไหม (เฉพาะครั้งแรก)

อีเมลของคณะ เช่น
xxx@medicine.psu.ac.th
xxx@pharmacy.psu.ac.th
xxx@phuket.psu.ac.th


1. ตรวจสอบในเว็บ vcs.psu.ac.th >> คลิก Sign in >> กรอกบัญชีผู้ใช้ด้วย PSU Passport
2. มุมขวา กดเลือก Update Profile >> ตรวจสอบช่อง Email

3. หากอีเมล ไม่ถูกต้อง ผู้จองต้องไปแก้ไขอีเมลของตนเอง ที่เว็บ https://dss.psu.ac.th

4. มุมขวา กดเลือก โปรไฟล์ >> ประวัติส่วนบุคคล >> แก้ไขข้อมูลส่วนตัว >> กรอก E-mail Address
(รอการปรับ 30 นาที)

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.