วิธีเชื่อมต่อ PostgreSQL จาก python

ในการเชื่อมต่อกับ PostgreSQL จาก Python นั้น จะต้องใช้ Package ‘psycopg2’

คำสั่งในการติดตั้งคือ

pip install psycopg2

วิธีการเรียกใช้จาก python


import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import psycopg2
from IPython.display import display, HTML # used to print out pretty pandas dataframes
import matplotlib.dates as dates
import matplotlib.lines as mlines

%matplotlib inline
plt.style.use('ggplot') 

# specify user/password/where the database is
sqluser = 'username'
sqlpass = 'userpasswordgohere'
dbname = 'dbname'
schema_name = 'someschema'
host = 'host.postgresql.server'

query_schema = 'SET search_path to ' + schema_name + ';'

# connect to the database
con = psycopg2.connect(dbname=dbname, user=sqluser, password=sqlpass, host=host)

query = query_schema + 'select * from sometable'
df = pd.read_sql_query(query,con)

ก็จะได้ df เป็น Dataframe เอาไปใช้งานต่อได้

จบ