วิธีสร้าง User บน PostgreSQL ให้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้แบบ Read-Only

บันทึกเอาไว้สั้น ๆ ในที่นี้ ต้องการสร้างผู้ใช้ ‘username’ ให้มีรหัสผ่านเป็น ‘userpasswordgohere’ ให้สามารถใช้งาน ‘someschema’ โดยให้ใช้เฉพาะ ‘SELECT’ ได้กับทุก Tables ใน someschema

บน PostgreSQL ใช้คำสั่งนี้ ในการสร้างและ Grant สิทธิ์

CREATE USER username WITH ENCRYPTED PASSWORD 'userpasswordgohere';
GRANT USAGE ON SCHEMA someschema TO username;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA someschema TO username;

จบ