Month: December 2015

รวมวิธีการเปิดใช้งาน IPv6

“บทความนี้เป็นบทความเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งาน  IPv6 สำหรับบริการที่เป็น Web Server รวมถึงวิธีการตรวจสอบ Client และ Server ว่าพร้อมหรือยังที่จะใช้งาน  IPv6” Blog 1 : การตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 สำหรับ Client และ Server Blog 2 : การตั้งค่า Interface สำหรับ Windows Server Blog 3 : การตั้งค่า Interface สำหรับ Ubuntu Linux Blog 4 : การตั้งค่า Interface…

การตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 สำหรับ Client และ Server

“เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเครื่องสามารถใช้งาน IPv6 ได้แล้ว และเราจะรู้ได้อย่างไรว่า Server ก็ให้บริการ IPv6” วิธีการตรวจสอบ Client สำหรับวิธีตรวจสอบ Client ให้เข้า Web Site http://ipv6-test.com จากนั้นสังเกตุดังรูป Native IPv6 หมายความว่าสามารถสื่อสารจากต้นทาง กลางทาง ปลายทางด้วย IPv6 ทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่าน IPv4 เลย (ต้นทาง ปลายทางไม่จำเป็นต้องมี IPv4 เลยก็ได้) Fallback คือการที่ Web Browser ที่ใช้อยู่สามารถกลับมาใช้ IPv4 ในการเชื่อมต่อได้ในกรณีที่ Web ปลายทางไม่มี IPv6 ค่าดังกล่าวเป็นการบอกว่าสามารถเชื่อมต่อ DNS…