การตรวจสอบสถานะการใช้งาน IPv6 สำหรับ Client และ Server

“เราจะตรวจสอบได้อย่างไรว่าเครื่องสามารถใช้งาน IPv6 ได้แล้ว และเราจะรู้ได้อย่างไรว่า Server ก็ให้บริการ IPv6”

วิธีการตรวจสอบ Client

  • สำหรับวิธีตรวจสอบ Client ให้เข้า Web Site http://ipv6-test.com จากนั้นสังเกตุดังรูป

2015-12-08_110837

Native IPv6 หมายความว่าสามารถสื่อสารจากต้นทาง กลางทาง ปลายทางด้วย IPv6 ทั้งหมด โดยไม่ต้องผ่าน IPv4 เลย (ต้นทาง ปลายทางไม่จำเป็นต้องมี IPv4 เลยก็ได้)

2015-12-08_110901

Fallback คือการที่ Web Browser ที่ใช้อยู่สามารถกลับมาใช้ IPv4 ในการเชื่อมต่อได้ในกรณีที่ Web ปลายทางไม่มี IPv6

2015-12-08_110920

ค่าดังกล่าวเป็นการบอกว่าสามารถเชื่อมต่อ DNS ด้วย IPv4 หรือ IPv6 และสามารถ resolve  IPv4 หรือ IPv6 ได้

วิธีการตรวจสอบ Server

2015-12-08_133827

ยกตัวอย่างในกรณีที่ยังไม่จด DNS จะขึ้นดังรูปเลย แต่ถ้าจดแล้วแต่ยังไม่ได้ออน Service IPv6 บน Web Server ก็จะขึ้น x ในส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงได้

2015-12-08_133642

ในกรณีที่ผ่านทุกอย่างก็จะปรากฎดังรูป
  • จะเห็นว่าการตรวจสอบไม่ยาก โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้บาง Web จะมีตัวช่วยบอกว่าผู้ใช้กำลังเชื่อมต่อด้วยอะไรเข้ามาดังตัวอย่าง

2015-12-08_135730