Ubuntu 12.04 – วิธีการ Upgrade VirtualBox เป็น 4.2.4 โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่

Ubuntu 12.04 – วิธีการ Upgrade VirtualBox เป็น 4.2.4
——————————————————————————-
หาก Ubuntu 12.04 ของท่านมีการติดตั้ง VirtualBox ต่ำกว่ารุ่น 4.2.4 และต้องการจะปรับปรุงโดยการ Upgrade VirtualBox

สามารถทำได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม VirtualBox ใหม่ดังนี้

-ในระบบปฎิบัติการ Ubuntu 12.04 เรียกใช้งาน Termial โดยกดปุ่มแป้นพิมพ์พรอ้มกัน Ctrl + Alt + T
$ wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add –
$ sudo sh -c ‘echo “deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib” >> /etc/apt/sources.list’
$ sudo apt-get update && sudo apt-get install virtualbox-4.2

– หลังจากพิมพ์คำสั่งข้างต้นเรียบร้อยแล้วโปรแกรม VirtualBox ในเครื่องก็จะถูกปรับเป็น Version ใหม่เรียบร้อยแล้ว