เทคนิคการใช้ LINE แปลงข้อความรูปภาพ เป็นตัวอักษร Text (ใช้ภาษาไทยได้สมบูรณ์มาก)

พึ่งเปิดตัวทั้งใน LINE สมาร์ทโฟน และ LINE ในเครื่อง PC สำหรับวิธีการแปลงข้อความรูปภาพ ให้กลายเป็นข้อความ Text ตัวอักษร โดยไม่ต้องเสียเวลามานั่งพิมพ์ใหม่ และวิธีการนี้ยังสามารถแปลเป็นภาษาอื่นๆ จากข้อความ Text ที่ได้จากการแปลงข้อความรูปภาพแล้วอีกด้วย

ช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability วิธีตรวจสอบและแก้ไข

ช่องโหว่อันตรายของซอฟต์แวร์ Bash ————————————————– -การตรวจสอบช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability ในระบบปฎิบัติการ Unix & Linux ทดสอบโดยพิมพ์คำสั่ง env VAR='() { :;}; echo Bash is vulnerable!’ bash -c “echo Bash Test” หากปรากฎข้อความว่า Bash is vulnerable! แสดงว่าต้องรีบปรับปรุงซอฟต์แวร์ bash ทันที -วิธีการป้องกันและแก้ไขอัปเดตซอฟต์แวร์ bash หากใช้ Ubuntu / Debian ปรับแก้ไขอัปเดตเฉพาะปัญหา bash vulnerability sudo apt-get update && sudo apt-get install –only-upgrade bash ปรับแก้ไขอัปเดตทั้งระบบ sudo apt-get update && apt-get … Read more

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง Laptop ไม่สามารถปรับควบคุมแสงสว่าง Brightness Control ใน Ubuntu 14.04

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่อง Laptop ไม่สามารถปรับควบคุมแสงสว่าง Brightness Control ใน Ubuntu 14.04 ปัญหานี้เกิดกับ Laptop ที่มีการ์ดแสดงผลของยี่ห้อ [Intel Graphics] ซึ่งจะไม่สามารถปรับควบคุมความเข้มความสว่างของจอภาพเพื่อปรับลด/เพิ่ม แสงได้ตามปกติ – ให้ลองใช้คำสั่งตรวจสอบ video/graphic card ของท่านดูก่อนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใด ls /sys/class/back light/ ถ้าปรากฎว่าแฟ้มข้อมูลที่แสดงออกมามีแฟ้มชื่อ intel_backlight อาจจะเกิดปัญหากับการปรับลด/เพิ่ม แสงของหน้าจอ ให้แก้ไขดังนี้ touch /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf sudo vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf จากนั้นพิมพ์ข้อมูลดังนี้ Section “Device” Identifier “card0” Driver “intel” Option “Backlight” “intel_backlight” BusID “PCI:0:2:0” EndSection หลังจากพิมพ์ข้อความเสร็จให้ทำการบันทึกแฟ้มดังกล่าว จากนั้นให้ลองล็อกเอาท์ logout หรือทำการ restart เครื่องใหม่ และลองใช้ฟังค์ชั่นคียร์ปรับลด/เพิ่ม แสงของจอภาพ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย… … Read more

Ubuntu 12.04 – วิธีการ Upgrade VirtualBox เป็น 4.2.4 โดยไม่ต้องติดตั้งใหม่

Ubuntu 12.04 – วิธีการ Upgrade VirtualBox เป็น 4.2.4 ——————————————————————————- หาก Ubuntu 12.04 ของท่านมีการติดตั้ง VirtualBox ต่ำกว่ารุ่น 4.2.4 และต้องการจะปรับปรุงโดยการ Upgrade VirtualBox สามารถทำได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม VirtualBox ใหม่ดังนี้ -ในระบบปฎิบัติการ Ubuntu 12.04 เรียกใช้งาน Termial โดยกดปุ่มแป้นพิมพ์พรอ้มกัน Ctrl + Alt + T $ wget -q http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add – $ sudo sh -c ‘echo “deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/debian precise contrib” >> /etc/apt/sources.list’ $ … Read more