ติดตั้ง Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM

เป็นขั้นตอนสร้าง VM ที่เป็น Ubuntu Server 20.04 ใน VM ของ miniONE KVM

ขั้นตอน

 1. เลือกใช้ภาษาอังกฤษในการติดตั้ง
 2. เลือก keyboard layout 
 3. ตั้งค่า IP Address แบบ static เลือก Interface name และ คลิก Edit IPv4
 4. เลือก Method แบบ Manual
 5. ใส่ค่า IP Address
 6. ไปต่อ คลิก Done
 7. ไปต่อ คลิก Done
 8. ตั้ง Mirror address มาที่ http://th.archive.ubuntu.com/ubuntu
 9. Storage configuration เลือก Use an entire disk 
 10. ไปต่อ คลิก Done
 11. Confirm destructive action เลือก Continue
 12. กำหนดค่า name, username และ password
 13. เลือก Install OpenSSH server และคลิก Done
 14. Featured Server Snaps ไม่เลือก ไปต่อ คลิก Done
 15. รอ
 16. เมื่อเสร็จ คลิก Reboot
 17. ในขั้นตอน downloading and installing security updates หากนานมาก จะไม่รอ ก็คลิก Cancel update and reboot
 18. เมื่อกลับเข้าใช้งาน ต้อง update เองสักรอบ เพื่อลงโปรแกรมอื่น ๆ ได้
 19. และอาจเป็นผลให้ติดตั้ง ssh host key ไม่สำเร็จ ตรวจสอบด้วยคำสั่ง ls -l /etc/ssh
 20. แก้ไขโดยสร้าง ssh host key ด้วยคำสั่ง ssh-keygen -A

จบขั้นตอนสร้าง Ubuntu Server