เตาะแตะไปกับ Docker ตอนที่ 12 Clone Docker Files From GitHub

จากบล็อกเรื่อง “เตาะแตะไปกับ Docker” ในตอนที่แล้ว เราได้เรียนรู้ขั้นตอนในการสร้างและรัน LDAP services อย่างละเอียด ก่อนที่ผมจะเขียนบทความในตอนนี้ผมได้นำไฟล์ทุกไฟล์นั้นขึ้นไปไว้บน GitHub เพื่อให้พวกเราไม่ต้องสร้างไฟล์เหล่านั้นเอง แต่จะทำด้วยคำสั่ง git clone ครับ

เรายังคงทดสอบด้วย VM โดยตั้งค่า network เป็น NAT network เพราะว่า เราใช้ domain สมมติ คือ ldap.example.com และทดสอบในสภาพแวดล้อมที่เป็นเครือข่ายภายใน

ขั้นตอนดังนี้

1. ติดตั้ง Ubuntu 16.04 64 bit แล้วติดตั้ง docker 17.06.2-ce แล้วต้องเปลี่ยนชื่อ hostname เป็น ldap.example.com จากนั้นรีบูตเครื่อง

2. ติดตั้ง docker-compose 1.8.0-2 (ถ้ายังไม่ได้ทำ) ด้วยคำสั่งดังนี้

sudo apt install docker-compose

3. ทำการ Clone project จาก github ด้วยคำสั่ง

git clone https://github.com/woonpsu/ex1-openldap.git

4. ทำคำสั่งตามนี้

cd ex1-openldap
docker-compose up -d

หมายเหตุ
หากยังไม่มี image ชื่อ ubuntu:16.04 ก็จะใช้เวลานานสักหน่อยเมื่อรันคำสั่ง docker-compose เพราะว่าจะมีการสร้าง image ubuntu:16.04 ให้ใหม่

5. ใช้คำสั่งเหล่านี้เพื่อตรวจสอบ

docker images
docker ps
docker volume ls

6. เพิ่ม users ตัวอย่าง

sudo apt install ldap-utils
ldapadd -H ldap://ldap.example.com -f ./openldap/src/create-users.ldif -x -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -w 123456

7. ทดสอบเข้าใช้งานเว็บจากเครื่องใน NAT network เดียวกัน หรือที่เครื่อง VM server ที่ผมได้ติดตั้ง Desktop Environment ไว้แล้ว ก็ต้องเปลี่ยนจาก text เป็น graphic ด้วยคำสั่ง

$ startx

เข้า browser ไปที่

http://ldap.example.com:8080/phpldapadmin/

 

สำหรับวิธีการทำ GitHub Repository ชื่อ ex1-openldap ของผมอย่างคร่าว ๆ คือ
1. เข้า browser ไป sign up แบบ free ที่ github.com ด้วย username ชือ woonpsu

2. สร้าง Repository ชื่อ ex1-openldap

3. ไปที่เครื่อง server ใช้คำสั่ง

git clone https://github.com/woonpsu/ex1-openldap.git

4. เตรียมไฟล์

cd ex1-openldap
git init

5. สร้างไฟล์ docker-compose.yml และไดเรกทอรี openldap กับ phpldapadmin ให้เสร็จ

6. ทำการส่งขึ้นไปไว้บน github

git add .
git commit -m “This is a first commit”
git push -u origin master

ใส่ username และ password ของเราที่ sign up กับ github

 

หมายเหตุ

  • หากต้องการใช้ VM ที่ผมเตรียมไว้ จะไม่ต้องติดตั้ง Ubuntu server ก็ download docker-vm file size 1.2G แล้ว import เข้า Oracle VM Virtualbox ทดสอบดูได้ (เข้าด้วย mama/123456)