ช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability วิธีตรวจสอบและแก้ไข

ช่องโหว่อันตรายของซอฟต์แวร์ Bash
————————————————–
-การตรวจสอบช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability ในระบบปฎิบัติการ Unix & Linux
ทดสอบโดยพิมพ์คำสั่ง
env VAR='() { :;}; echo Bash is vulnerable!' bash -c "echo Bash Test"

หากปรากฎข้อความว่า Bash is vulnerable! แสดงว่าต้องรีบปรับปรุงซอฟต์แวร์ bash ทันที
-วิธีการป้องกันและแก้ไขอัปเดตซอฟต์แวร์ bash
หากใช้ Ubuntu / Debian ปรับแก้ไขอัปเดตเฉพาะปัญหา bash vulnerability

sudo apt-get update && sudo apt-get install --only-upgrade bash

ปรับแก้ไขอัปเดตทั้งระบบ

sudo apt-get update && apt-get upgrade

หากใช้ CentOS / Redhat / Fedora ปรับแก้ไขอัปเดตเฉพาะปัญหา bash vulnerability

sudo yum update bash

ขอบคุณครับ ^_^

1 comment for “ช่องโหว่ซอฟต์แวร์ Bash Vulnerability วิธีตรวจสอบและแก้ไข

  1. September 29, 2014 at 09:45

    ได้ทราบว่ามีปัญหาการ copy/paste ได้ปรับแก้ไขแล้วครับ
    ขอบคุณ @Kanakorn ที่ตรวจสอบให้ครับ ^_^

Comments are closed.