ติดตั้ง Pykota บน Ubuntu Server 14.04.1 LTS

1. ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นก่อน
sudo apt-get install cups subversion postgresql postgresql-client postgresql-common libX11-dev libxt-dev libxext-dev python-dev python-jaxml python-reportlab python-reportlab-accel python-pygresql python-osd python-egenix-mxdatetime python-imaging python-pysnmp4 python-chardet python-pam python-pysqlite2 python-mysqldb python-ldap apparmor-utils

2. แก้ config ของ cups
#sudo vi /etc/cups/cupsd.conf

ที่ <Location />
เพิ่ม  allow all

ที่ <Location /admin>
เพิ่ม  allow ip_admin

ที่ <Policy default>
comment JobPrivateValues default
เพิ่ม
JobPrivateValues job-originating-host-name
ที่ <Policy authenticated>
comment JobPrivateValues default
เพิ่ม
JobPrivateValues job-originating-host-name

3. แก้ config ของ PostgreSQL
#sudo pico /etc/postgresql/9.3/main/pg_hba.conf
เติมข้อความนี้ต่อไปที่ท้ายสุดของแฟ้ม
host all all 10.0.5.3/24 trust
***ให้เปลี่ยนเลข ip จาก 10.0.5.3 เป็นเลข ip ของ server ที่กำลังใช้

4. ติดตั้งเครื่องพิมพ์
เปิด Browser ไปที่ url http://ip_server:631
cups001

คลิก tab Administration
cups002

คลิก Add Printer
cups003

เลือก Printer คลิก Continue

cups004

ใส่รายละเอียด ของเครื่องพิมพ์
ติ๊ก เลือก Share This Printe
คลิก Continue


cups005

เลือก Driver ของเครื่องพิมพ์ คลิก Add Printer
cups006
คลิก  Set Default Option

ทดสอบการพิมพ์โดยเลือก Print Test Page
cups007

5. ติดตั้งเครื่องพิมพ์บนเครื่อง Client และทดสอบการพิมพ์

6. ติดตั้งโปรแกรม Pykota
#cd /usr/share
#svn co http://svn.pykota.com/pykota/trunk pykota
#cd pykota
#python checkdeps.py
#python setup.py install

7. สร้างผู้ใช้ pykota ด้วยคำสั่ง
#sudo adduser –system –group –home /etc/pykota –gecos Pykota pykota
#sudo adduser lp pykota

8. จัดการ postgresql ต่อดังนี้
#sudo su – postgres -c “psql -f /usr/share/pykota/initscripts/postgresql/pykota-postgresql.sql template1”

9. ทำให้ cups รู้จัก Pykota
#cd /usr/lib/cups/backend
#sudo ln -sf /usr/share/pykota/bin/cupspykota
#sudo chmod -Rf 755 /usr/share/pykota/bin/*
#sudo chmod -Rf 755 /usr/lib/cups/backend*
#sudo /etc/init.d/cups restart

แก้ไขแฟ้ม /etc/cups/printers.conf
#sudo vi /etc/cups/printers.conf
<DefaultPrinter abc>
DeviceURI parallel:/dev/lp0
ที่บรรทัด DeviceURI parallel:/dev/lp0
ให้แทรกเพิ่มคำว่า cupspykota:// เข้าไป กลายเป็นดังตัวอย่าง
DeviceURI cupspykota://parallel:/dev/lp0
***abc คือชื่อเครื่องพิมพ์ที่ add ไว้ตามข้อ 4.

sudo cp /usr/share/pykota/conf/pykota.conf.sample /etc/pykota/pykota.conf
sudo cp /usr/share/pykota/conf/pykotadmin.conf.sample /etc/pykota/pykotadmin.conf
sudo chown -Rf pykota.pykota /etc/pykota/

10. ทำให้ apparmor รู้จัก Pykota
aa-complain cupsd

11. แก้ไขแฟ้ม /etc/pykota/pykota.conf
ไปที่ประมาณบรรทัด 987 แล้วลบบรรทัดข้อความว่า policy: deny ทิ้ง
แล้วไปที่บรรทัดล่างสุดของแฟ้ม เติมต่อท้ายว่า
[abc]
enforcement : strict
***abc คือชื่อเครื่องพิมพ์ที่ add ไว้ตามข้อ 4.

12. เพิ่มเครื่องพิมพ์ให้ Pykota
#pkprinters –add –charge 1.0 –description “Printer for ITZONE 3nd” abc
***abc คือชื่อเครื่องพิมพ์ที่ add ไว้ตามข้อ 4.
***charge 1.0 คือคิดค่าพิมพ์หน้าละ 1 บาท

13. เพิ่ม User ให้ Pykota
/usr/local/bin/pkusers –add –limitby balance –balance 20 patt.e
/usr/local/bin/edpykota –add –printer abc patt.e
***abc คือชื่อเครื่องพิมพ์ที่ add ไว้ตามข้อ 4.
***–add คือเพิ่ม, User
***–limitby balance คือ limit การพิมพ์ด้วย balance
***–balance 20 คือ กำหนด โควต้าไว้ 20
ถ้า +20 คือ เพิ่มจากของเดิม 20
ถ้า -20 คือ ลดจากของเดิม 20
ถ้า 20 กำหนดให้เป็น 20
***patt.e คือ user
ถ้าไม่กำหนด user คือทำกับทุก user ที่อยู่ใน Pykota

14. ทดสอบพิมพ์จากเครื่อง Client

1 thought on “ติดตั้ง Pykota บน Ubuntu Server 14.04.1 LTS”

Comments are closed.