การตรวจสอบพื้นที่ใน One Drive

1. เข้า web OneDrive https://emailpsuac-my.sharepoint.com2. คลิกที่รูปฟันเฟืองด้านขวา เลือก การตั้งค่า OneDrive 3. เมนูด้านซ้ายคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ด้านขวาคลิก เมตริกของที่เก็บข้อมูล 4. ระบบจะแสดงการใช้พื้นที่ใน OneDrive

การเพิ่มเลขลำดับในตาราง MS WORD

การเพิ่มเลขลำดับในตาราง MS WORD1. คลิกที่ cell แรกของตารางที่จะเพิ่มเลขลำดับ 2. กด ปุ่ม Shift ค้าง แล้วเลือก cell สุดท้ายของตารางที่จะเพิ่มเลขลำดับ 3. คลิกเมนู Home (1) => หัวข้อ (2) => เลือกรูปแบที่ต้องการ (3) 4. ได้ผลดังรูป 5. ทดสอบเพิ่มแถวในตาราง 6.ได้ผลดังรูป 7.ทดสอบลบแถวในตราง 8.ได้ผลดังรูป จะพบว่า ทำการเพิ่มหรือลบแถวในตาราง ตัวเลขลำดับที่ในตารางจะยังคงเรียงได้อย่างถูกต้อง

การติดตั้ง SSL บน apache2

สำหรับ APACHE21. สร้าง DH parameters#sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 4096 2. เปิดใช้ module headers ของ apache2#sudo a2enmod headers 3. แก้ไขแฟ้ม  /etc/apache2/mods-available/ssl.conf ดังนี้SSLProtocol -ALL +TLSv1.2 +TLSv1.3//บาง OS เช่น CENTOS ใช้ SSLProtocol ALL -TLSv1 -TLSv1.1 -SSLv3 -SSLv2SSLOpenSSLConfCmd DHParameters “/etc/ssl/certs/dhparam.pem”SSLHonorCipherOrder onSSLCompression offSSLSessionTickets offSSLOptions +StrictRequire //เปลี่ยนตามที่ตัวเองใช้SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certificate/STAR_oas.psu.ac.th.keySSLCertificateChainFile /etc/apache2/certificate/STAR_oas.psu.ac.th.ca-bundleSSLCertificateFile /etc/apache2/certificate/STAR_oas.psu.ac.th.crt SSLOpenSSLConfCmd ECDHParameters brainpoolP512r1SSLOpenSSLConfCmd Curves brainpoolP512r1:sect571r1:secp521r1:secp384r1SSLCipherSuite TLSv1.3 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384 SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:TLS13_AES_128_GCM_SHA256:TLS13_AES_256_GCM_SHA384:TLS13_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:TLS_DHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:TLS_ECDHE_RSA_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_DHE_RSA_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_DHE_RSA_AES_256_CCM_8:TLS_DHE_RSA_AES_256_CCM:TLS_ECDHE_RSA_ARIA_256_GCM_SHA384:TLS_DHE_RSA_ARIA_256_GCM_SHA384:TLS_ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256:TLS_DHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256:TLS_DHE_RSA_AES_128_CCM_8:TLS_DHE_RSA_AES_128_CCM:TLS_ECDHE_RSA_ARIA_128_GCM_SHA256:TLS_DHE_RSA_ARIA_128_GCM_SHA256:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:PSK-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305:DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305:RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DH-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384:DH-DSS-AES256-GCM-SHA384:ADH-AES256-GCM-SHA384:TLS_AES_256_GCM_SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES256-CCM8:DHE-RSA-AES256-CCM:PSK-AES256-CCM:DHE-PSK-AES256-CCM:PSK-AES256-CCM8:DHE-PSK-AES256-CCM8:ECDHE-ECDSA-AES256-CCM:ECDHE-ECDSA-AES256-CCM8: ############## … Read more

การเปลี่ยน IP Bridge ของ Docker

IP ของ Docker โดย Default เป็น Private IP Class B มันจะมีปัญหา Network ที่ใช้ Private IP Class Bในที่นี้เราจะเปลี่ยน Default ของ Docker กัน1. แก้ไขแฟ้ม /etc/docker/daemon.json เพิ่ม{    “default-address-pools”:        [            {“base”:”10.10.0.0/16″,”size”:24}        ]}ถ้ามี ค่าอื่นอยู่ให้ใส่ , หลัง ]{    “dns”: [“172.18.1.2”, “172.18.1.3”],    “default-address-pools”:        [            {“base”:”10.10.0.0/16″,”size”:24}        ]} 2. ตรวจสอบว่า Docker มีการสร้าง Network อะไรบ้าง#sudo docker network ls 3.ลบ network ที่วงกลมสีแดงตามข้อ 2   3.1 ต้องหยุดการทำงานของ container … Read more

Block Baidu กับ ZyXEL ZyWALL USG1000

รุ่นที่ใช้คือ ZyWALL USG1000 1. Login เข้าหน้าจัดการ FireWall 2. คลิก setting 3. เลือกเมนู Anti-X => Content Filler 4. เลือก Tab Fillter Profile 5. คลิก ADD 6. ตั้งชื่อ Profile ในที่นี้คือ BAIDU เลือก Tab Custom Service 7. คลิก Enable Custom Service 8. ลงมาล่างสุด ที่ Blocked URL Keywords คลิก Add 9. ใส่ชื่อ Web Site ที่ต้องการ Block ถ้าต้องการใส่มากกว่า 1 web … Read more