การเชื่อม OAUTH2 ของ PSU ด้วย NEXT.JS (PAGE ROUTE)

file : pages/challback.js const inter = Inter({ subsets: [“latin”] }); export default function Home({show2}) {      return (        <>            <div className=”container”>                <h1>Check OAuth</h1>                <p>Code: {JSON.stringify(show2)}</p>            </div>        </>    );} export async function getServerSideProps(context) {// เมื่อทำการ SignOn ระบบจะทำการเรียก callback url โดยส่ง parameter code มา    const … Read more

การเชื่อม OAUTH2 ของ PSU ด้วย NEXT.JS (APP ROUTE)

file app/api/callback/route.ts async function GET(request: Request) {// เมื่อทำการ SignOn ระบบจะทำการเรียก callback url โดยส่ง parameter code มา    const { searchParams } = new URL(request.url);    const code = searchParams.get(‘code’);    const state = searchParams.get(‘state’); //เตรียมข้อมูลเพื่อรับ access token    const pData1 = {        grant_type: ‘authorization_code’,        client_id: ‘XXXXXXXX’, // ได้มาจากสำนักนวัตคกรรม        client_secret: ‘XXXXXXXX’, // ได้มาจากสำนักนวัตคกรรม        code: code,       … Read more

การตรวจสอบพื้นที่ใน One Drive

1. เข้า web OneDrive https://emailpsuac-my.sharepoint.com2. คลิกที่รูปฟันเฟืองด้านขวา เลือก การตั้งค่า OneDrive 3. เมนูด้านซ้ายคลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม ด้านขวาคลิก เมตริกของที่เก็บข้อมูล 4. ระบบจะแสดงการใช้พื้นที่ใน OneDrive

การเพิ่มเลขลำดับในตาราง MS WORD

การเพิ่มเลขลำดับในตาราง MS WORD1. คลิกที่ cell แรกของตารางที่จะเพิ่มเลขลำดับ 2. กด ปุ่ม Shift ค้าง แล้วเลือก cell สุดท้ายของตารางที่จะเพิ่มเลขลำดับ 3. คลิกเมนู Home (1) => หัวข้อ (2) => เลือกรูปแบที่ต้องการ (3) 4. ได้ผลดังรูป 5. ทดสอบเพิ่มแถวในตาราง 6.ได้ผลดังรูป 7.ทดสอบลบแถวในตราง 8.ได้ผลดังรูป จะพบว่า ทำการเพิ่มหรือลบแถวในตาราง ตัวเลขลำดับที่ในตารางจะยังคงเรียงได้อย่างถูกต้อง

การติดตั้ง SSL บน apache2

สำหรับ APACHE21. สร้าง DH parameters#sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 4096 2. เปิดใช้ module headers ของ apache2#sudo a2enmod headers 3. แก้ไขแฟ้ม  /etc/apache2/mods-available/ssl.conf ดังนี้SSLProtocol -ALL +TLSv1.2 +TLSv1.3//บาง OS เช่น CENTOS ใช้ SSLProtocol ALL -TLSv1 -TLSv1.1 -SSLv3 -SSLv2SSLOpenSSLConfCmd DHParameters “/etc/ssl/certs/dhparam.pem”SSLHonorCipherOrder onSSLCompression offSSLSessionTickets offSSLOptions +StrictRequire //เปลี่ยนตามที่ตัวเองใช้SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/certificate/STAR_oas.psu.ac.th.keySSLCertificateChainFile /etc/apache2/certificate/STAR_oas.psu.ac.th.ca-bundleSSLCertificateFile /etc/apache2/certificate/STAR_oas.psu.ac.th.crt SSLOpenSSLConfCmd ECDHParameters brainpoolP512r1SSLOpenSSLConfCmd Curves brainpoolP512r1:sect571r1:secp521r1:secp384r1SSLCipherSuite TLSv1.3 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384 SSLCipherSuite ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:TLS13_AES_128_GCM_SHA256:TLS13_AES_256_GCM_SHA384:TLS13_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_ECDHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:TLS_DHE_RSA_AES_256_GCM_SHA384:TLS_ECDHE_RSA_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_DHE_RSA_CHACHA20_POLY1305_SHA256:TLS_DHE_RSA_AES_256_CCM_8:TLS_DHE_RSA_AES_256_CCM:TLS_ECDHE_RSA_ARIA_256_GCM_SHA384:TLS_DHE_RSA_ARIA_256_GCM_SHA384:TLS_ECDHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256:TLS_DHE_RSA_AES_128_GCM_SHA256:TLS_DHE_RSA_AES_128_CCM_8:TLS_DHE_RSA_AES_128_CCM:TLS_ECDHE_RSA_ARIA_128_GCM_SHA256:TLS_DHE_RSA_ARIA_128_GCM_SHA256:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:PSK-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-PSK-CHACHA20-POLY1305:DHE-PSK-CHACHA20-POLY1305:RSA-PSK-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:DH-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384:DH-DSS-AES256-GCM-SHA384:ADH-AES256-GCM-SHA384:TLS_AES_256_GCM_SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES256-CCM8:DHE-RSA-AES256-CCM:PSK-AES256-CCM:DHE-PSK-AES256-CCM:PSK-AES256-CCM8:DHE-PSK-AES256-CCM8:ECDHE-ECDSA-AES256-CCM:ECDHE-ECDSA-AES256-CCM8: ############## … Read more