ติดตั้ง Pykota บน Ubuntu Server 14.04.1 LTS

1. ติดตั้งโปรแกรมที่จำเป็นก่อน sudo apt-get install cups subversion postgresql postgresql-client postgresql-common libX11-dev libxt-dev libxext-dev python-dev python-jaxml python-reportlab python-reportlab-accel python-pygresql python-osd python-egenix-mxdatetime python-imaging python-pysnmp4 python-chardet python-pam python-pysqlite2 python-mysqldb python-ldap apparmor-utils 2. แก้ config ของ cups #sudo vi /etc/cups/cupsd.conf ที่ <Location /> เพิ่ม  allow all ที่ <Location /admin> เพิ่ม  allow ip_admin ที่ <Policy default> comment JobPrivateValues default เพิ่ม … Read more