ติดตั้ง docker 17.06.0 CE บน Ubuntu

ล่าสุด วิธีการติดตั้ง Docker รุ่น 17.06.0 CE ซึ่งรองรับ docker-compose version 3.3 ให้ติดตั้งด้วยวิธีนี้

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
sudo apt update
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce