[บันทึกกันลืม] ย้าย docker ไปไว้ที่ partition อื่น

ปัญหา ถ้าติดตั้ง docker บน Linux โดยค่าเริ่มต้นจะสร้างที่เก็บพวก image, container และ volumns ต่าง ๆ ไว้ที่ /var/lib/docker เมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ จะทำให้ / เต็ม วิธีการแก้ไข ควร mount disk partition ใหม่นอก / เข้ามา เช่น ‘/otherpartition’ จาก disk อีกลูก แล้วสร้างไดเรคทอรี่ ‘docker’ แล้ว copy ข้อมูลทั้งหมดจาก /var/lib/docker ไปยัง /otherpartition/docker จากนั้นสร้างไฟล์ จากนั้น restart docker หวังว่าเป็นประโยชน์

Injection Vulnerability

ช่องโหว่ประเภท Injection นี้ยังคงเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ต้องหมั่นตรวจสอบติดตามแก้ไขโดยใน OWASP Top 10:201 ได้รายงานไว้เป็นลำดับที่ 3 A03:2021 ที่ https://owasp.org/www-project-top-ten/ 2023-05-31 ตามกรณีที่เป็นข่าวว่าช่องโหว่ Injection นี้ได้ถูกใช้ในซอฟต์แวร์ MOVEit Transfer ซึ่งโปรแกรมจัดการไฟล์สำหรับองค์กร ซึ่งทางบริษัท Progress เจ้าของผลิตภัณฑ์ MOVEit Transfer ก็ได้ออกโปรแกรมอุดรอยรั่วแล้วอย่างรวดเร็ว ซึ่งผูใช้ต้องรีบปรับไปใช้รุ่นใหม่แทนทันที เพื่ออุดช่องโหว่นี้https://community.progress.com/s/article/MOVEit-Transfer-Critical-Vulnerability-31May2023https://www.progress.com/security/moveit-transfer-and-moveit-cloud-vulnerabilityhttps://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2023-34362https://headtopics.com/th/361036193636362187386-39893729

รู้จัก AI สัญชาติไทย ผ่านการอบรม AI for Thai

วันที่ 23-24 พ.ค. 66 ได้รับโอกาสจาก NECTEC ให้เข้าอบรม”ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566″ รอบที่ 3 เรามาทำความรู้จัก NECTEC แบบรวดเร็วกันนะครับ “NECTEC องค์กรที่มีหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในหลากหลายด้าน และ NECTEC ยังมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในประเทศไทย ผ่านการให้คำปรึกษา การฝึกอบรม และการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่สถานประกอบการ รัฐบาล และสังคมทั่วไป และ AI for Thai คือผลงานจาก NECTEC” AI for Thai : Thai AI Service Platform เป็นแพลตฟอร์มให้บริการ AI สัญชาติไทย มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning เพื่อเน้นตอบโจทย์ผู้ใช้งาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ ในประเทศไทย เช่น AI for Thai เกิดจากการรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน AI … Read more

Data cleansing ทำให้ข้อมูลสะอาดก่อนเอาไปใช้/วิเคราะห์

Data cleansing เป็นส่วนสำคัญในการทำ ETL (Extract, Transform, Load) data cleansing process เป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับ การระบุและ แก้ไขหรือลบ ข้อผิดพลาด ความไม่สอดคล้องหรือความไม่แม่นยำในข้อมูลก่อนที่จะโหลดเข้าสู่ที่เก็บข้อมูล ขั้นตอนการทำ Data cleansing ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ data cleansing ทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ผ่านกระบวนการ ETL ไปยังที่เก็บข้อมูลต้องมี accurate consistent และ reliable โดยเป็นไปตามกฏเกณฑ์ที่ตั้งไว้ตามมาตราฐานขององค์กรหรือตามมาตราฐานสากล Data Profiling การประมวลผลข้อมูล (Data Profiling) เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการ ETL (Extract, Transform, Load) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์คุณภาพ โครงสร้าง และเนื้อหาของข้อมูลเพื่อตรวจสอบปัญหาหรือความไม่สอดคล้องที่ต้องการแก้ไขก่อนการโหลดข้อมูลเข้าสู่ระบบเป้าหมาย ขั้นตอนดังกล่าวประกอบไปด้วย: โดยรวมแล้ว การทำ Data profiling เป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการ ETL เนื่องจากมันช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่โหลดเข้าระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง สอดคล้องกัน และเชื่อถือได้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ Data Standardization จัดข้อมูลให้เข้ากับมาตราฐานองค์กรหรือมาตราฐานสากล … Read more