Nessus Essentials

เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ Nessus Essentials

จากเว็บไซต์ให้บริการตรวจสอบช่องโหว่ในระบบได้ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น https://www.shodan.io/ ซึ่งบริการฟรี สถานะ Last Seen แสดงวันที่ Shodan แวะเวียนมาตรวจสอบให้ล่าสุด
จึงเกิดคำถามว่า ถ้าเราได้อัพเดตส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ เช่น หากใช้ Ubuntu ก็ทำตาม วิธี https://sysadmin.psu.ac.th/2023/02/14/ubuntu-oval/ ที่ Ubuntu มีให้
แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า ช่องโหว่ต่างๆ ได้ถูกปิดให้ปลอดภัยขึ้นแล้ว

เครื่องมือที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ diis.psu.ac.th มีใช้สำหรับตรวจสอบช่องโหว่คือ
Nessus Professional ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายปี และการใช้งาน ผู้ดูแลไอทีส่วนงานต่างๆ สามารถส่งอีเมลถึง

itoc@psu.ac.th
แจ้งความประสงค์ ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ URL…
วันที่… เวลา…

ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 ชั่วโมง itoc@psu จะส่งรายงานผลการตรวจสอบจาก Nessus ให้กับท่านตามอีเมล @psu.ac.th ที่แจ้งความประสงค์เข้ามา
ตามลำดับคำขอ

อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้ดูแลไอทีส่วนงานต่างๆ สามารถสมัครใช้บริการ Nessus ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย
Nessus Essentials
https://www.tenable.com/products/nessus/nessus-essentials
ซึ่งรองรับ 16 IP Address และตรวจสอบได้เพียงพอ ไม่ต้องถึงระดับ Compliance Checks แบบ Nessus Professional

บทความที่เคยใช้ข้อมูลจาก Nessus มีอยู่ที่
https://sysadmin.psu.ac.th/2019/08/13/nessus-scaned/

ส่วน รายละเอียดการใช้งาน Nessus Essentials หากท่านใดมีเนื้อหาพร้อมแบ่งปัน สามารถแปะ URL ในช่องความเห็นมาได้เลยครับ

ร่วมด้วยช่วยกัน เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์ ให้ ม.อ.