Nessus Essentials

เครื่องมือตรวจสอบช่องโหว่ Nessus Essentials จากเว็บไซต์ให้บริการตรวจสอบช่องโหว่ในระบบได้ฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย เช่น https://www.shodan.io/ ซึ่งบริการฟรี สถานะ Last Seen แสดงวันที่ Shodan แวะเวียนมาตรวจสอบให้ล่าสุดจึงเกิดคำถามว่า ถ้าเราได้อัพเดตส่วนประกอบพื้นฐานต่างๆ เช่น หากใช้ Ubuntu ก็ทำตาม วิธี https://sysadmin.psu.ac.th/2023/02/14/ubuntu-oval/ ที่ Ubuntu มีให้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่า ช่องโหว่ต่างๆ ได้ถูกปิดให้ปลอดภัยขึ้นแล้ว เครื่องมือที่สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ diis.psu.ac.th มีใช้สำหรับตรวจสอบช่องโหว่คือNessus Professional ซึ่งมีค่าใช้จ่ายรายปี และการใช้งาน ผู้ดูแลไอทีส่วนงานต่างๆ สามารถส่งอีเมลถึง itoc@psu.ac.thแจ้งความประสงค์ ขอให้ตรวจสอบช่องโหว่เว็บไซต์ URL…วันที่… เวลา… ซึ่งจะใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 ชั่วโมง itoc@psu จะส่งรายงานผลการตรวจสอบจาก Nessus ให้กับท่านตามอีเมล @psu.ac.th ที่แจ้งความประสงค์เข้ามาตามลำดับคำขอ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ผู้ดูแลไอทีส่วนงานต่างๆ สามารถสมัครใช้บริการ Nessus ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายNessus Essentialshttps://www.tenable.com/products/nessus/nessus-essentialsซึ่งรองรับ 16 … Read more

ปิดช่องโหว่เหลือค้าง

หลังจากไม่ได้ตรวจสอบช่องโหว่มานาน วันนี้ Nessus ทำใหม่แล้วลองสแกนซักหน่อย ซึ่งจะพบว่ามี Medium สองรายการ คือ Browsable Web Directory และ WordPress User Enumeration โดย Browsable Web Directory คือ สามารถเข้าถึงรายการใน directory ได้ เช่น ชื่อไฟล์ มีไฟล์อะไรบ้าง ขนาดเท่าไหร่ เป็นต้น เมื่อตรวจสอบก็พบว่าเป็น directory ที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าถึง WordPress User Enumeration คือ สามารถเข้าถึง username ได้ว่ามี user อะไรบ้าง ปิด Directory Browsing ทำได้ 2 วิธีคือ แก้ไขแฟ้ม config ของ site ที่ต้องการปิด โดยทั่วไปแฟ้มจะอยู่ที่ /etc/apache2/site-enabled/site.conf โดย site.conf … Read more