Download and install Office365

ปัจจุบันนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถใช้งาน Office365 ได้แล้ว โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • PC (Windows) หรือ Macs สามารถติดตั้งรวมกันได้ 5 เครื่อง
 • Tablets ติดตั้งได้ 5 เครื่อง (Android, iPadOS)
 • โทรศัพท์ ติดตั้งได้ 5 เครื่อง (Android, iOS)
 • email account ภายใต้โดเมน @email.psu.ac.th ขนาด 50GB
 • พื้นที่จัดเก็บข้อมูล One drive ขนาด 5TB

สำหรับนักศึกษา

 • สามารถเข้าระบบได้ที่ http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.th
 • โดย username จะเป็น
  [รหัสนักศึกษา]@email.psu.ac.th
  ยกตัวอย่าง เช่น 62111111111@email.psu.ac.th
 • รหัสผ่านคือรหัสเดียวกับ PSU Passport

สำหรับบุคลากร

 • ต้องขอเปิดใช้บริการก่อนที่ https://passport.psu.ac.th
 • หลังจากขอเปิดใช้บริการ ต้องรอ 1 ชั่วโมง จึงจะสามารถใช้งานได้
 • สามารถเข้าระบบได้ที่ http://email.psu.ac.th หรือ https://outlook.com/email.psu.ac.th
 • โดย Username จะเป็น
  [log in ของ PSU passport]@email.psu.ac.th
  ยกตัวอย่าง เช่น username.s@email.psu.ac.th
 • รหัสผ่านคือรหัสเดียวกับ PSU Passport
ขอใช้บริการ Office365

เริ่ม…ได้

Sign in

หากเป็นการเข้าระบบครั้งแรก ระบบจะให้ทำการตั้งค่า Multi-factor authentication

More information required
 • จะเป็นหน้า Additional security verification
Additional security verification 
 • หากต้องการความง่ายให้เลือกตามรูป แล้วใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราลงไป
 • คลิก Next แล้วรอรับ SMS (**อาจใช้เวลานานกว่า SMS จะมา)
Telephone 📞
 • กรอกตัวเลขจาก SMS แล้วกด Next
SMS