Author: เกรียงไกร หนูทองคำ

Install from scratch – licensing (2)

ใช้ plugin ชื่อว่า WPO365 วิธีการตั้งค่าเพื่อใช้งาน single sign on ของ Microsoft365 ในการล็อคอินเข้าระบบของ WordPress Authentication จากนั้นคลิก Grant admin consent for Prince of Songkla University แล้วคลิก Yes

Microsoft 365

14 พ.ย. 65 นี้เตรียม พบกับอีเมลสำหรับอาจารย์และบุคลากรโฉมใหม่ ที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าเดิม ขอแนะนำสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มใช้งานดังนี้

ย้าย Google Workspace Mail Service มา Office365 Mail Service

ย้ายเมล์จาก Gmail ของมหาวิทยาลัย มา Office365 mail ของมหาวิทยาลัย (@psu.ac.th มายัง @email.psu.ac.th) สิ่งที่ต้องมี Ready Go!!