วิธีขยาย Disk ใน VM/Virtualbox แล้วให้ Ubuntu

ในกรณีใช้ VMWare/VirtualBox  บางครั้งเราต้องการขยาย Disk ให้ Ubuntu มีพื้นที่มากขึ้น

 1. เดิมมี Disk 100 GB
 2. แก้ไขให้เป็น 300 GB
 3. Login เข้าไป ดูข้อมูล ด้วยคำสั่ง df -h จะเห็น 100 GB อยู่

  แล้ว sudo reboot
 4. ลอง Login ใหม่ แล้วใช้คำสั่ง
  sudo su
  fdisk -l

  ก็จะ ขนาดเพิ่มเป็น 300 GB
  จากนั้นใช้คำสั่ง

  growpart /dev/sda 1
  resize2fs /dev/sda1

  แล้วลอง

  df -h


  ก็จะพบว่า ได้ขนาดมาเป็น 300 GB แล้ว