วิธีการติดตั้ง Kubernetes Add-on DNS และ DashBoard

Kubernetes มี DNS กับ GUI ให้ใช้งานบ้างไหม

            หลังจากติดตั้ง Kubernetes แล้วการสร้าง containner โดยในที่นี้เรียกว่า pod (ใช้เรียก 1 containner หรือกลุ่มของ containner ก็ได้) ซึ่งสามารถสร้างด้วยคำสั่ง Kubectl ได้เลย (สร้างจากที่ไหนก็ได้) สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง ต้องติดตั้งก่อนตามวิธีติดตั้ง Kubernetes บน CoreOS ตอนที่ 1[1] และ ตอนที่ 2[2] 

สำหรับ Add-on ที่แนะนำจะเป็น DNS และ Dashboard ซึ่งเรียกได้ว่าจำเป็นต้องมี ไม่งั้นชีวิตจะยุ่งยากขึ้นเยอะครับ คงไม่มีใครอยากดูรายการ pod เยอะ ๆ ด้วย command line กันนะครับ

 วิธีการติดตั้ง DNS-Addon[3]

 • เข้าไปยังเครื่องที่ติดตั้ง Kubectl ไว้แล้ว ทำการสร้าง yaml file ดังนี้ (ถ้า vim วางแล้วเพี้ยนให้ใช้ nano แทน)
  nano dns-addon.yaml

  เนื้อหาในไฟล์ดังนี้ (อย่าลืมเปลี่ยน > เป็น > เวลา Copy & Paste ด้วยครับ)

  apiVersion: v1
  kind: Service
  metadata:
   name: kube-dns
   namespace: kube-system
   labels:
    k8s-app: kube-dns
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
    kubernetes.io/name: "KubeDNS"
  spec:
   selector:
    k8s-app: kube-dns
   clusterIP: <DNS Cluster-IP>
   ports:
   - name: dns
    port: 53
    protocol: UDP
   - name: dns-tcp
    port: 53
    protocol: TCP
  
  
  ---
  
  
  apiVersion: v1
  kind: ReplicationController
  metadata:
   name: kube-dns-v20
   namespace: kube-system
   labels:
    k8s-app: kube-dns
    version: v20
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
  spec:
   replicas: 1
   selector:
    k8s-app: kube-dns
    version: v20
   template:
    metadata:
     labels:
      k8s-app: kube-dns
      version: v20
     annotations:
      scheduler.alpha.kubernetes.io/critical-pod: ''
      scheduler.alpha.kubernetes.io/tolerations: '[{"key":"CriticalAddonsOnly", "operator":"Exists"}]'
    spec:
     containers:
     - name: kubedns
      image: gcr.io/google_containers/kubedns-amd64:1.9
      resources:
       limits:
        memory: 170Mi
       requests:
        cpu: 100m
        memory: 70Mi
      livenessProbe:
       httpGet:
        path: /healthz-kubedns
        port: 8080
        scheme: HTTP
       initialDelaySeconds: 60
       timeoutSeconds: 5
       successThreshold: 1
       failureThreshold: 5
      readinessProbe:
       httpGet:
        path: /readiness
        port: 8081
        scheme: HTTP
       initialDelaySeconds: 3
       timeoutSeconds: 5
      args:
      - --domain=cluster.local.
      - --dns-port=10053
      ports:
      - containerPort: 10053
       name: dns-local
       protocol: UDP
      - containerPort: 10053
       name: dns-tcp-local
       protocol: TCP
     - name: dnsmasq
      image: gcr.io/google_containers/kube-dnsmasq-amd64:1.4
      livenessProbe:
       httpGet:
        path: /healthz-dnsmasq
        port: 8080
        scheme: HTTP
       initialDelaySeconds: 60
       timeoutSeconds: 5
       successThreshold: 1
       failureThreshold: 5
      args:
      - --cache-size=1000
      - --no-resolv
      - --server=127.0.0.1#10053
      - --log-facility=-
      ports:
      - containerPort: 53
       name: dns
       protocol: UDP
      - containerPort: 53
       name: dns-tcp
       protocol: TCP
     - name: healthz
      image: gcr.io/google_containers/exechealthz-amd64:1.2
      resources:
       limits:
        memory: 50Mi
       requests:
        cpu: 10m
        memory: 50Mi
      args:
      - --cmd=nslookup kubernetes.default.svc.cluster.local 127.0.0.1 > /dev/null
      - --url=/healthz-dnsmasq
      - --cmd=nslookup kubernetes.default.svc.cluster.local 127.0.0.1:10053 > /dev/null
      - --url=/healthz-kubedns
      - --port=8080
      - --quiet
      ports:
      - containerPort: 8080
       protocol: TCP
     dnsPolicy: Default
 • จากนั้นทำการสร้าง pod ดังนี้
  kubectl create -f dns-addon.yaml
 • สามารถตรวจสอบสถานะการสร้าง pod และ log ได้ดังนี้
  kubectl get pods --namespace=kube-system
  kubectl logs kube-dns-v20-xxxxx -n=kube-system dnsmasq
 • โดยอันที่จริงมีอีกหลายแบบครับ มีแบบ auto scale ก็มีครับ ลองศึกษาดูใน Internet ครับ

  วิธีการติดตั้ง Dashboard-Addon[3]

 • เข้าไปยังเครื่องที่ติดตั้ง Kubectl ไว้แล้ว ทำการสร้าง yaml file ดังนี้ (ถ้า vim วางแล้วเพี้ยนให้ใช้ nano แทน)
  nano kube-dashboard-rc.yaml

  เนื้อหาในไฟล์ดังนี้

  apiVersion: v1
  kind: ReplicationController
  metadata:
   name: kubernetes-dashboard-v1.6.1
   namespace: kube-system
   labels:
    k8s-app: kubernetes-dashboard
    version: v1.6.1
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
  spec:
   replicas: 1
   selector:
    k8s-app: kubernetes-dashboard
   template:
    metadata:
     labels:
      k8s-app: kubernetes-dashboard
      version: v1.6.1
      kubernetes.io/cluster-service: "true"
     annotations:
      scheduler.alpha.kubernetes.io/critical-pod: ''
      scheduler.alpha.kubernetes.io/tolerations: '[{"key":"CriticalAddonsOnly", "operator":"Exists"}]'
    spec:
     containers:
     - name: kubernetes-dashboard
      image: gcr.io/google_containers/kubernetes-dashboard-amd64:v1.6.1
      resources:
       limits:
        cpu: 100m
        memory: 50Mi
       requests:
        cpu: 100m
        memory: 50Mi
      ports:
      - containerPort: 9090
      livenessProbe:
       httpGet:
        path: /
        port: 9090
       initialDelaySeconds: 30
       timeoutSeconds: 30
 • จากนั้นสร้างอีกไฟล์ดังนี้
  nano kube-dashboard-svc.yaml

  เนื้อหาในไฟล์ดังนี้

  apiVersion: v1
  kind: Service
  metadata:
   name: kubernetes-dashboard
   namespace: kube-system
   labels:
    k8s-app: kubernetes-dashboard
    kubernetes.io/cluster-service: "true"
  spec:
   selector:
    k8s-app: kubernetes-dashboard
   ports:
   - port: 80
    targetPort: 9090
 • จากนั้นทำการสร้าง pod ดังนี้
  kubectl create -f kube-dashboard-rc.yaml
  kubectl create -f kube-dashboard-svc.yaml
 • สามารถตรวจสอบสถานะการสร้าง pod และทำการ forward port ได้ดังนี้
  kubectl get pods --namespace=kube-system
  kubectl port-forward kubernetes-dashboard-v1.6.1-XXXX 9090 --namespace=kube-system

   

 • หลังจากนั้นสามารถทดสอบเปิด Browser บนเครื่องที่รัน kubectl เพื่อทดสอบได้เลย (สามารถเปิดใช้งานได้ 2 วิธีคือผ่านช่องทางปกติ หรือใช้ kubectl ดึงมาจาก pod โดยตรงแล้วทำการ forward port ก็ได้)

                  จะเห็นว่าถ้าเป็น web จะดูอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะครับ แต่เนื่องจากไม่มีระบบ login ก็ต้องระวังดี ๆ ถ้าจะเปิดให้ใครก็ได้ใช้งาน อาจต้องสร้าง proxy ดักให้ใส่รหัสผ่านก่อนชั้นหนึ่ง หรือจะเน้นใช้ command line อย่างเดียวก็ได้ครับ….

==================================

Reference :

[1] รู้จักกับ Kubernetes และวิธีติดตั้ง Kubernetes ด้วย CoreOS (ตอนที่ 1 Master Node) : https://sysadmin.psu.ac.th/2017/05/17/setup-kubernetes-coreos-section-1/

[2] วิธีติดตั้ง Kubernetes ด้วย CoreOS (ตอนที่ 2 Worker Node) : https://sysadmin.psu.ac.th/2017/05/27/setup-kubernetes-coreos-section-2/

[3] CoreOS -> Deploy Add-ons : https://coreos.com/kubernetes/docs/latest/deploy-addons.html