Regular Expression สำหรับเลือก field ที่ต้องการจาก CSV File

ตัวอย่างเช่น มีข้อมูลแบบ

a,b,c,d,e

ต้องการเฉพาะ Column ที่ 3 นั่นคือต้องการ c

ให้ Find

^([^,]*),([^,]*),([^,]*),([^,]*),([^,]*)

แล้ว Replace ด้วย

\3