Tag: regexp

เขียน JavaScript RegExp กับข้อมูล sensitive ให้แสดง 4 ตัวอักษรสุดท้าย

เขียน JavaScript กับข้อมูลที่ sensitive โดยใช้ RegExp เพื่อแสดงบางส่วน เนื่องจากทางผู้เขียนได้รับ requirement ให้ปรับปรุงข้อมูลที่อ่อนไหว ให้แสดงบางส่วน อย่างเช่น เลขบัตรประชาชน โดยก่อนอื่นจะอธิบายความหมายสัญลักษณ์ RegExp ตัวอย่างเช่น สัญลักษณ์ ความหมาย . หาตัวอักษรเดียวและยกเว้น newline หรือ line terminator เช่น คำว่า “Thailand Finland” หากใช้ pattern /./ จะได้ผลลัพธ์ “T” n{X} นับจำนวนอักษรทั้งหมดตามจำนวน X ตัวอักษร เช่น คำว่า “Thailand…

Regular Expression สำหรับเลือก field ที่ต้องการจาก CSV File

ตัวอย่างเช่น มีข้อมูลแบบ a,b,c,d,e ต้องการเฉพาะ Column ที่ 3 นั่นคือต้องการ c ให้ Find ^([^,]*),([^,]*),([^,]*),([^,]*),([^,]*) แล้ว Replace ด้วย \3